••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne. •••

Podnikateľská etika

Katarína Janošková


 

Rok vydania:2019
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Skriptá
Väzba:Brožovaná
Počet strán:109

Materiálové číslo: 402024
ISBN: 978-80-554-1538-3
skladom50+

Cena: 6.00 EUR s 10% DPH

ks

Každá ľudska aktivita je regulovaná určitými pravidlami či zvyklosťami. Nejde pritom len o taxatívne vymedzenie pravidla v podobe zákonov, noriem, smerníc, či predpisov. Nemenej dôležitými regulátormi ľudskej aktivity sú všeobecne uznávané pravidlá správania sa, ktoré môžeme označiť ako etické normy. Právne normy sa stávajú nositeľmi etických princípov a pravidiel, nakoľko sa snažia v čo najväčšej miere obsiahnúť etické normy. Podnikateľské subjekty sú riadené ľuďmi, a to, ako sa títo ľudia správajú, ovplyvňuje ich smerovanie. Preto v prenesenom slova zmysle môžeme hovoriť aj o správaní sa podnikateľských subjektov, v ktorých je taktiež nevyhnutná regulácia správania sa na základe etických noriem. Pri hlbšej analýze problémov podnikovej praxe je možné ich primárnu príčinu často vidieť v nedostatočnom uplatňovaní, prípadne porušovanie etických pravidiel. Aj z toho dôvodu etický rozmer podnikania v súčasných trhových podmienkach nadobúda čoraz väčší význam. Manažéri si uvedomujú, že uplatňovanie princípov etiky vo vzťahu ku všetkým záujmovým skupinám je zárukou dlhodobej existencie, prosperity a posilňovania konkurenčnej výhody. V minulosti sa podnikateľské subjekty väčšinou nezaoberali etickou dimenziou podnikania a stanovovali si predovšetkým ekonomické ciele. V súčasnosti sa podniky čoraz viac zaoberajú etickou stránkou podnikania a stanovené etické ciele sa v hierarchii podnikových cieľov presúvajú na popredné pozície. V zahraničí pozorujeme väčší záujem podnikov o podnikateľskú etiku. Avšak už aj v prostredí Slovenskej republiky je evidentné, že podniky sa začínajú zaujímať o túto problematiku a je veľký predpoklad, že sa podnikateľská etika bude v našich podmienkach naďalej rozvíjať. V súčasnosti podniky implementujú celý rad nástrojov inštitucionalizácie etiky v podnikaní, ako napr. etické kódexy, vytváranie pozície riaditeľov pre etiku, či etických rád. Vedomosti z oblasti etiky v podnikaní sú nepochybne nevyhnutným predpokladom dlhodobého úspešného riadenia podnikateľských subjektov. Z toho dôvodu je predmet zaoberajúci sa touto problematikou zaradený v študijných plánoch ekonomických a manažérskych študijných programov vysokých škôl. Predložené učebné texty sú určené predovšetkým pre študentov študijných programov Ekonomika a manažment podniku a Elektronický obchod zabezpečených na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí majú povinný predmet s rovnomenným názvom zaradený v študijnom pláne, ako aj pre ostatných študentov, prípadne odbornú a laickú verejnosť, ktorí majú záujem prehĺbiť si vedomosti z problematiky etiky v podnikaní.

Upozornenie: Pre tento tovar nie je možné zvoliť spôsob dopravy Osobný odber EDIS - blok HB

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie172 kB
košík
0.00 EUR