••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Obe predajne sú otvorené •••

Podmienky spracúvania osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa EDIS-vydavateľstvo UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „EDIS UNIZA“)

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. EDIS UNIZA zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov( ďalej len „Zákon“).

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nižšie uvedených účelov a právnych základov:

• Objednanie a predaj produktu: právny základ podľa čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, ulica, číslo, mesto, PSČ, štát, mobil, e-mail.

V prípade neposkytnutia osobných údajov do objednávky, EDIS UNIZA nebude môcť Vašu objednávku vybaviť a tak dokončiť objednanie Vami zvoleného tovaru.

Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré ste poskytli EDIS UNIZA, budú spracúvané v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a podľa týchto podmienok len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania . V prípade neuhradenia platby budú osobné údaje uvedené v objednávke bezodkladne zlikvidované.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aké máte práva?

Kontakt na zodpovednú osobu stanovenú UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov, email: zodpovedna.osoba@uniza.sk , resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby prevereného a zmluvne zaviazaného dopravcu, ktorý nám pomáha spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje.

Dopravca: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, je určený pre doručenie tovaru. Dopravca by Vám nebol schopný doručiť tovar, ak by nemal k dispozícii osobné údaje vyplnené v objednávke, potrebné pre doručenie tovaru. Slovenská pošta, a.s. je oprávnená spracúvať osobné údaje len na účely doručenia tovaru.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov spoločnosťou Slovenská pošta, a.s. sú k dispozícii na stránke: https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov .

 

košík
0.00 EUR