••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne ••• Od 5.6.do 21.6.2024 bude Predajňa literatúry ZATVORENÁ •••

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop www.edis.uniza.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. 1 - Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim – Žilinskou univerzitou v Žiline, súčasť: EDIS-vydavateľstvo UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, IČO: 00397563,  IČ DPH: SK 202 067 7824, právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola, registrovaná v živnostenskom registri pod č.  580-31001 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim – fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá vyplní objednávkový formulár a odošle ho na spracovanie (ďalej len „kupujúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

IČ DPH: 00397563
DIČ: 20 20 67 78 24
korešpondenčná adresa: Univerzitná 8215/1 – blok HB, 010 26  Žilina

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK 59 8180 0000 0070 0015 1847
BIC (SWIFT): SPSRSKBA

Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu „www.edis.uniza.sk“ medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci - občan (fyzická osoba), riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP  Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou „kupujúcim“ podnikajúca fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.edis.uniza.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje kupujúcemu okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Na základe ústnej, telefonickej alebo emailovej otázky kupujúceho potvrdí predávajúci dostupnosť tovaru.


Čl. 2 - Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „objednávka“), resp. akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailu, osobne alebo telefonicky.

V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu „www.edis.uniza.sk“, predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“).

Všetky ceny za tovar a služby a všetky ďalšie prípadné poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane DPH.

Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky.

Automaticky vykonávané Zaevidovanie objednávky, ktoré kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Má len informatívny charakter s cieľom upovedomenia kupujúceho o prijatí jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávky, môžu byť zo strany predávajúceho v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa objednávky (najmä Záväzné potvrdenie objednávky, Oznámenie, že objednávka je pripravená na expedovanie).

Záväzné potvrdenie objednávky uskutoční zamestnanec predávajúceho spravidla do 3 pracovných dní po vykonaní objednávky, prípadne zašle kupujúcemu informáciu o nedostupnosti tovaru, príp. o prerušení služieb e-shopu.

Záväzné potvrdenie objednávky obsahuje najmä:

 1. údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,
 2. údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb,
 3. názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný,
 4. údaje o cene, podmienkach, spôsobe prepravy tovaru
 5. údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, č. účtu), prípadne iné údaje.

V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 12 hodín od jej odoslania, a to zaslaním e-mailu na mailovú adresu: edis_objednavky@uniza.sk, resp. tel. kontaktom.

Čl. 3 - Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení objednávky.


Čl. 4 - Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy SR,
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má pred záväzným potvrdením objednávky právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom.

Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru, a to v prípadoch, keď je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred prostredníctvom prevodu cez eMANY, bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

Čl. 5 - Dodacie a platobné podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Objednaný tovar sa dodá na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári.

Tovar sa doručuje prostredníctvom prepravnej služby na kupujúcim zvolenú adresu alebo osobným odberom priamo u predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

Po záväznom potvrdení objednávky odosielame tovar najneskôr do 5 pracovných dní. V prípade, ak si kupujúci zvolil formu úhrady s platbou vopred, odosielame len uhradené objednávky. V prípade, že určené lehoty nie je z technických príčin možné dodržať, bude o tom kupujúci bezodkladne informovaný. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznom potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.

V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 20 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznom potvrdení objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 20 pracovných dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

Pri objednávke s osobným odberom bude tovar rezervovaný na odbernom mieste po dobu max. 5 pracovných dní od zaslania oznámenia, že objednávka je pripravená na expedovanie. V prípade nevyzdvihnutia tovaru v danej lehote bude objednávka stornovaná.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, tak je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru.

Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie.

Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné.

Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku (tovar), ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou, za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy prijímateľa kupujúcim pri vyplnení formulára pri objednávke tovaru, resp. registrácii užívateľa, za poškodenie zásielky doručovacou spoločnosťou, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v týchto VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.

Ku každej zásielke je priložená faktúra alebo príslušný daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list, pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.

Spôsoby platby:

-          v hotovosti (pri osobnom odbere)

-          na dobierku

-          prostredníctvom elektronickej peňaženky UNIZA – eMANY (len pre študentov a zamestnancov UNIZA).

 

Čl. 6 - Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) na dobierku,  alebo v hotovosti pri osobnom odbere alebo prostredníctvom elektronickej peňaženky UNIZA - eMANY. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú konečné.

Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky sa nezmení, za čas odoslania tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby.

V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Náklady na dopravu a balné budú zaúčtované na konci objednávky.

Za tovar platí kupujúci cenu, aká je uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase vykonania objednávky. Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Čl. 7 - Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kupujúcim.

Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Čl. 8 - Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov. Kupujúci súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle týchto pravidiel (kliknutím sem sa vám zobrazia Podmienky spracúvania osobných údajov).

Čl. 9 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy, nemožnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o uvedenej skutočnosti uvedenej v okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 20 pracovných dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neuhradil platbu za tovar pri výbere platby cez eMANY, prípadne platobnou bránou do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku (t. j. v tomto prípade uzavretie kúpnej zmluvy cez e-shop „www.edis.uniza.sk“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
– tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
– dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
– tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust.  3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese edis_objednavky@uniza.skFormulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho odseku týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä:
– presnú špecifikáciu tovaru,
– dátum objednania,
– meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov,
– adresu spotrebiteľa/spotrebiteľov,
– podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov,
– spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu,
– dátum.

Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o kúpe, dokladu o zaplatení (v prípade, ak slúži ako záručný list) a pod., a to zaslaním alebo privezením na adresu predávajúceho: EDIS-vydavateľské centrum ŽU, Predajňa literatúry EDIS, ul. Vysokoškolákov 24, 011 84  Žilina.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť použitý, tovar nesmie byť poškodený. Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení (ak slúži ako záručný list) a pod.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
– poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
– predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
– predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
– vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
– predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
– poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
– poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný na nahliadnutie platný občiansky preukaz s cieľom ochrany vlastníckych práv kupujúceho a preukázania sa. Predložením občianskeho preukazu na nahliadnutie kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov uvedených na občianskom preukaze, a to po dobu nahliadnutia naň.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 12 hodín od jej odoslania, a to zaslaním e-mailu, resp. tel. kontaktom. O prijatí storna zašle predávajúci e-mail kupujúcemu. Po uplynutí 12-hodinovej doby začne predávajúci objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú.

V prípade, že kupujúci nedopatrením dostane poškodený tovar (napr. výtlačok publikácie) alebo iný ako objednaný tovar, je potrebné tento tovar neodkladne zaslať s kópiou faktúry na adresu: EDIS-vydavateľské centrum ŽU, Predajňa literatúry EDIS, ul. Vysokoškolákov 24, 011 84 Žilina. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

Čl. 10 - Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p.p. 29, 827 99 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Čl. 11 - Záverečné ustanovenia

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z.o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa......

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). 

zobraziť
košík
0.00 EUR