Akciová zľava 10% na propagačné predmety platí výlučne pre objednávky realizované prostredníctvom eshopu do konca mája 2021 !!! Odporúčame osobný odber s úhradou vopred cez eMANY - Elektronickú peňaženku UNIZA

CD - Syntetická reč a jej kvalita v telefónnych podmienkach

Peter Počta

Cena: 4.80 EUR s 20% DPH

ks

Dostupnosť:skladom 50+
ISBN:978-80-554-0710-4
Materiálové číslo:401128
Rok vydania:2013
Fakulta / útvar:FEIT
Typ publikácie:Skriptá

     Syntetická reč je vytváraná počítačom, pričom cieľom tohto procesu  je spríjemniť komunikáciu človeka so strojom tak, aby sa tento typ komunikácie  stal rovnocenným k vizuálnej komunikácii. Zariadenie, ktoré vytvára takúto reč, sa nazýva syntetizátor reči. Syntetizátor je jadrom každého systému konverzie textu na reč, pričom takéto systémy sú  tiež v odbornej literatúre  nazývané Text-to-Speech /TTS/ systémy. Na syntetizátor reči sa v princípe môžeme pozerať ako na systém, ktorý na základe vstupnej informácie  vytvára reč. Ako vstupná informácia býva spravidla použitá spoločná fonetická a prozodická informácia o príhovore, ktorý sa má vygenerovať. Fonetická informácia je pritom reprezentovaná  postupnosťou foném /alebo hlások/ a popisuje, aká reč sa má vytvoriť. Prozodická informácia definuje priebehy základných prozodických charakteristík /t.j. melódia, časovanie a intenzita/ v rámci generovaného príhovoru a popisuje, ako sa má výsledná reč vytvoriť. Fonetické a prozodické vlastnosti sa najčastejšie odhadujú z prostého textu, ktoré môže zvýšiť kvalitu vytváranej reči /1/.
     Syntetická reč dosiahla v posledných rokoch kvalitatívny stupeň, ktorý umožňuje jej integrovanie do veľkého množstva aplikácií používaných v každodennom živote. Systémy konverzie textu na reč môžu byť úspešne použité v systémoch umôžňujúcich  interakciu s informačnými databázami,  ale aj transakčnými servermi, napr. cez telefónnu sieť.  Existuje niekoľko dôvodov, ktoré ich robia po tejto stránke atraktívnymi /2/:

-     Syntetická reč umožňuje vytváranie služieb založených na rýchlo sa meniacom  obsahu, ako
       napr. správy, šport, informácie z burzy alebo informácie o počasí.
-      Syntetická reč je nepostrádateľná  pre služby vyžadujúce vstup typu otvorený text, ako
       napr. čítačky e-mailov.
-      V prípade použitia syntetickej reči je možné ušetriť čas a peniaze vynaložené na vytváranie
       štúdiových nahrávok.

     Následkom toho stále viac služieb využíva sysntetickú reč  v špecifických dialógových  situáciach, alebo pre celý dialóg. Nakoľko hlas interakčného partnera je prominentná  zložka celého systému, jeho kvalita musí uspokojiť užívateľove požiadavky na čo  najvyššom stupni. Konečným cieľom syntézy reči je vytvárať reč v takej forme  a kvalite, aby nebola rozpoznateľná od reči človeka. Syntetická reč by nemala pôsobiť  jednotvárne, mala by znieť prirodzene a jej posluch by nemal unavovať a ani vyžadovať výrazne zvýšenú pozornosť.

     V nasledujúcej kapitole sa budem zaoberať definíciou kvality hlasového prenosu a popisom metód používaných na hodnotenie kvality prirodzenej  a syntetickej reči a ich vzájomnému porovnaniu. V ďalšej časti budú popísané vplyvy telekomunikačného kanála na prenos rečových signálov z teoretického hľadiska. Pred popisom svojich experimentov  zhrniem súvisiace práce zaoberajúce sa vplyvom synchrónneho  telekomunikačného kanála na zrozumiteľnosť a kvalitu hlasového prenosu  v prípade prenosu prorodzenej, ale aj syntetickej reči. Na záver popíšem vlastné experimenty  zaoberajúce sa vplyvom moderného telekomunikačného kanála /založeného na nespojovo orientovanom prenose/ na kvalitu sysntetickej reči z pohľadu viacerých kanálových parametrov /charakteristík/ a hodnotiacich prístupov.
    

Obsah publikácie
košík
0.00 EUR