Temporálne databázy [Karol Matiaško, Michal Kvet] | edis.uniza.sk

Temporálne databázy
Karol Matiaško, Michal Kvet

Temporálne databázy

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1662-521.00632.65

Kód výrobku: 401750

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Monografia Temporálne databázy je dielom kolektívu autorov, ktorí sa dlhodobo venujú problematike databázových technológií a spracovaniu dát s ohľadom na čas vo svojej pedagogickej práci, ale aj v oblasti výskumu. Inteligentné informačné systémy vyžadujú uchovávanie nielen aktuálne  platných záznamov, ale  taktiež  stavov  platných v minulosti, s dôrazom na verzie a opravy. Súčasťou sú aj stavy, ktoré budú platné v budúcnosti, ale boli vložené do databázy už skôr.  Cieľom tejto publikácie je poskytnúť komplexný pohľad na modelovanie a spracovanie času v databázových systémoch. Obsahuje 20 kapitol, prvých 7 z nich charakterizuje historický vývoj, prostredie, aktuálny stav a celkové požiadavky na temporálny systém. Kapitola 8 sa venuje klasifikácii temporálnych databáz. Kapitola 9 tvorí jadro výskumu s dôrazom na temporálne architektúry a granularitu údajov. Ďalšie časti pokrývajú oblasť temporálnych dimenzií a nedefinovaných stavov. V kapitole 12 sa venujeme správe stavov platných v budúcnosti a ich aktualizácii. Kapitola 13 poskytuje pohľad na techniky získania a spracovania údajov a indexovaniu. V nej taktiež poskytujeme vlastné metódy identifikácie záznamu v dátovom bloku. Kapitola 14 sa venuje transakciám a temporálnej integrite. Taktiež je pokrytá oblasť straty informačnej hodnoty v čase, konzistencie, kolízie a temporálneho rozšírenia príkazu Select. V kapitole 19 experimentálne porovnávame navrhnuté a implementované techniky s existujúcimi prístupmi.  

Z obsahu

Predhovor 
Sponzori a partneri 
Úvod 
2 Architektúra a princípy administrácie DBS 
2.1 Architektúra - logická schéma 
2.2 Procesy inštancie 
2.3 Fyzické databázové štruktúry 
3 Databázy spravujúce historické a aktuálne údaje 
3.1 Relačné databázy a transakcie 
3.2 Technológia Flashback 
3.3 Aplikovanie záloh a logovacích súborov 
3.4 Flashback dátový archív 
3.5 Architektúra CURRENT-HISTORY 
3.6 Architektúra HEADER-TEMPORAL 
3.7 Architektúra vnorenej tabuľky (nested table) 
3.8 Riešenie s podporou externých procesov 
3.9 Analytické databázy 
4 Objektovo-orientovaný temporálny prístup 
4.1 Správa nedefinovaných stavov na objektovej úrovni 
4.2 Varianty objektového prístupu 
5 Definícia tabuliek z pohľadu času 
5.1 Statická tabuľka 
5.2 Konvenčná tabuľka 
5.3 Temporálna tabuľka 
5.4 Hybridná tabuľka 
5.5 Temporalita atribútov 
5.6 Konvenčná tabuľka s temporálnymi atribútmi 
6 Modelovanie času 
6.1 Časový okamih 
6.2 Časový interval a jeho transformácie 
6.3 Vzťahy medzi časovými intervalmi 
6.4 Fyzická reprezentácia času 
6.5 Zhrnutie dátových typov ich fyzickej reprezentácie 
7 Požiadavky na temporálny systém 
8 Klasifikácia temporálnych databáz 
9 Vlastné temporálne architektúry 
9.1 Identifikácia a zoradenie zmien 
9.2 Lokálny a globálny nedefinovaný stav 
9.3 Dátový tok a komunikácia 
9.4 Správa verzií 
9.5 Rozšírený atribútovo orientovaný temporálny prístup 
9.6 Temporálne operácie 
9.7 Temporálna architektúra synchronizačných skupín 
10 Temporálne dimenzie 
10.1 Platnosť 
10.2 Transakčná platnosť 
10.3 Model IPL 
10.4 Model IPLT 
10.5 Spracovanie záznamov platných v budúcnosti a ich aktualizácia 
10.6 Online a offline mód aplikácie 
10.7 Repliky 
10.8 Zhrnutie 
11 Notácia MaxValueTime a jej modifikácie 
11.1 Riešenie pre správu nedefinovaných hodnôt 
11.2 Fyzická reprezentácia objektu Undef_obj a jeho metódy 
12 Správa stavov platných v budúcnosti 
12.1 Vytvorenie a zrušenie procesu – volanie metódy Submit a Remove 
12.2 Kolízie a zmena platnosti 
12.3 Konfliktný stav
12.4 Kolízne situácie pokrývajúce viaceré stavy 
13 Indexovanie a vyhľadávanie 
13.1 Index 
13.2 Tabuľkový priestor 
13.3 Prístupové metódy
13.4 Spracovanie SQL a optimalizácia SQL dotazov 
13.5 Vlastný prístup – teoretické východiská 
14 Transakcie a integrita 
14.1 Transakčná definícia 
14.2 Transakčný manažment v temporálnych DBS 
14.3 Obnova databázy 
14.4 Integrita 
15 Strata informačnej hodnoty v čase – Volatilita 
15.1 Metóda Purge 
15.2 Metóda Delete_count 
15.3 Metóda Delete_time 
16 Konzistencia objektov a správnosť stavov 
16.1 Dynamicky sa meniace údaje v tabuľke – riešenie 
16.2 Kompozitný trigger 
17 Príkaz Select a jeho použitie v prostredí temporálnych databáz 
17.1 Klauzula Event_definition 
17.2 Klauzula Transaction_reliability 
17.3 Klauzula Time_model_transformation 
17.4 Klauzula Epsilon_definition 
17.5 Klauzula Monitored_column_list 
17.6 Klauzula Type_of_granularity 
18 Monitoring vývoja temporálnych charakteristík a modelu 
18.1 Registrácia temporálnych atribútov (temporal element registration) 
18.2 Dátové modelovanie a adaptácia zmien 
18.3 Fyzická reprezentácia a aplikovanie zmien 
18.4 Dátový model a riešenie kolízií 
18.5 Integritné obmedzenia a temporálne triggre 
19 Experimenty 
19.1 Experiment 1 – Globálna historická tabuľka a identifikátory zmien 
19.2 Experiment 2 – Správa stavov platných v budúcnosti 
19.3 Experiment 3 – Transakcie a bitemporálny prístup 
19.4 Experiment 4 – Rozšírený atribútovo orientovaný systém a indexy 
19.5 Experiment 5 – Epsilon prístup 
19.6 Experiment 6 - Indexové štruktúry 
19.7 Experiment 7 - Trigger a atribútovo orientovaný audit (FGA) 
19.8 Experiment 8 – Nedefinované stavy 
19.9 Experiment 9 – Vlastný eliminačno-indexový prístup - FIA 
19.10 Experiment 10 – Spôsoby modelovania a temporálna registrácia 
20 Záver 
Zoznam obrázkov
Zoznam tabuliek 
Zoznam príkladov 
Literatúra 
Vlastná publikačná činnosť 
Vlastné učebnice a skriptá 
Skratky 


CD - Intelligent Information-Analytical Technologies for Improving the Software Quality by Assessing the Sufficiency of Information at Initial Stages of the Life Cycle

CD - Intelligent Information-Analytical Technologies for Improving the Softw...

Tetiana Hovorushchenko, Olga Pavlova, Artem Boyarchuk, Miroslav Kvassay...
3,50SKLADOM

CD - Nástroje pre zrýchlenie procesu konvergencie siete

CD - Nástroje pre zrýchlenie procesu konvergencie siete

Jozef Papán, Ondrej Šuch
3,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: