Manažérske metódy a techniky [Vladimír Tomáš Míka, Mária Hudáková] | edis.uniza.sk

Manažérske metódy a techniky
Vladimír Tomáš Míka, Mária Hudáková

Manažérske metódy a techniky

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1614-415.50466.95

Kód výrobku: 401726

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Požiadavky na vzdelávanie a praktickú prípravu budúcich manažérov, krízových manažérov a špecialistov na manažment rizika sú odrazom nárokov vyplývajúcich z permanentne sa meniaceho prostredia. Súčasné globálne politické, ekonomické, sociálne zmeny ako aj zmeny prírodné a klimatické sa prejavujú v konkrétnych podmienkach života a práce ľudí, v procesoch uspokojovania základných životných potrieb i v sociálnych vzťahoch. Učebnica Manažérske metódy a techniky je úvodným vstupom do jednotlivých tém predmetu manažérske metódy a techniky, ktorý je jedným z ťažiskových predmetov druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Obsah učebnice rešpektuje najrozšírenejšie prístupy k problematike manažmentu a metódam teórie i praxe manažmentu, čomu je podriadená aj jej štruktúra. V prvých kapitolách sú objasnené základné teoretické a metodologické východiská k problematike obsahu manažmentu. Potrebný dôraz je kladený aj na vysvetlenie metód a postupov pri vedeckom skúmaní problematiky riadenia sociálnych systémov. Osobitý dôraz je v učebnici položený na problematiku analýzy rizika, ktorá je prezentovaná ako nedeliteľná súčasť rozhodovacích procesov. V ďalších kapitolách sa čitateľ zorientuje v možných postupoch plánovania a zoznámi sa so zásadami krízového plánovania. V záverečných kapitolách sú charakterizované prístupy a metódy personálnej práce s dôrazom na efektívne vedenie zamestnancov, na účinné hodnotenia pracovného výkonu a na vytváranie podmienok pre ich ďalší rozvoj.

Z obsahu

ÚVOD  
1  VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA A KLASIFIKÁCIA MANAŽÉRSKYCH METÓD  
1.1 Manažment ako proces riadenia sociálnych systémov v meniacom sa prostredí  
1.2 Manažment ako veda a teória  
1.3 Vybrané postupy vedeckého poznania v teórii manažmentu  
1.4 Klasifikácia metód uplatňovaných v teórii a praxi manažmentu  
2  SYSTÉMOVÝ PRÍSTUP A MODELOVANIE V MANAŽMENTE  
2.1 Manažment a teória systémov  
2.2 Podstata systému, druhy a vlastnosti systému  
2.3 Systémové myslenie a systémový prístup (systémové poňatie manažmentu organizácie) 
2.4 Modely a modelovanie v systémovom myslení  
3  METÓDY A TECHNIKY STRATEGICKEJ  ANALÝZY PROSTREDIA  
3.1 Podstata a význam strategickej analýzy interného a externého prostredia  
3.2 Klasifikácia metód a technik strategickej analýzy prostredia  
3.3 Metódy analýzy externého prostredia  
3.4 Metódy analýzy prostredia odvetvia  
3.5 Metódy analýzy interného prostredia  
3.6 Kombinované metódy strategickej analýzy  
4  METÓDY A TECHNIKY ROZHODOVANIA  
4.1 Podstata rozhodovania, situácia rozhodovania, prvky rozhodovacieho procesu  
4.2 Fázy rozhodovacieho procesu, rozhodovacia analýza  
4.3 Všeobecné členenie rozhodovacích metód, prístupy k ich klasifikácii  
4.4 Analýza problému, situačná analýza, kauzálna analýza  
4.5 Postup a zásady tvorby kritérií  
4.6 Metódy generovania a výberu vhodných variantov riešenia  
5  METÓDY ANALÝZY A HODNOTENIE RIZIKA  
5.1 Podstata rizika, analýza a hodnotenie rizika  
5.2 Všeobecný postup analýzy rizika 
5.3 Metódy analýzy a hodnotenia rizika  
5.4 Postupy na redukciu rizika a na zmiernenie negatívnych vplyvov nepriaznivej udalosti  
6  METÓDY A TECHNIKY PROCESU PLÁNOVANIA  
6.1 Plánovanie ako proces rozhodovania o cieľoch, zdrojoch a postupoch  
6.2 Klasifikácia metód a techník plánovania  
6.3 Metódy strategického plánovania  
6.4 Metódy a techniky identifikácie a určenia poradia aktivít 
6.5 Metódy a techniky plánovania zdrojov  
6.6 Metódy osobného plánovania a riadenia času  
6.7 Obsah a postupy tvorby krízových plánov  
7  METÓDY A TECHNIKY KONTROLY  
7.1 Význam a funkcie kontroly, proces kontroly 
7.2 Klasifikácia typov a metód kontroly v organizácii  
7.3 Systémy a metódy vnútornej kontroly  
7.4 Kontrola a kontroling  
7.5 Kontroling ako proces včasnej identifikácie rizík 
8  PODSTATA A METÓDY PERSONÁLNEJ PRÁCE  
8.1 Podstata a funkcie personálnej práce v organizácii  
8.2 Metódy personálneho plánovania  
8.3 Metódy analýzy práce a pracovného miesta   
8.4 Metódy vyhľadávania, získavania a výberu pracovníkov  
8.5 Metódy vedenia zamestnancov  
8.6 Metódy vzdelávania a rozvoja zamestnancov  
8.7 Motivačné stratégie a motivačné programy  
8.8 Metódy hodnotenia pracovného výkonu  
9 ZÁVER  
LITERATÚRA  
REGISTER  
O AUTOROCH  

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Patrik Böhm a kolektív
3,60SKLADOM

Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM