Podnikateľská etika [Katarína Janošková] | edis.uniza.sk

Podnikateľská etika
Katarína Janošková

Podnikateľská etika

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1538-36.00180.76

Ľutujeme ale publikáciu nieje možné objednať, nakoľko je vypredaná!

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Každá ľudska aktivita je regulovaná určitými pravidlami či zvyklosťami. Nejde pritom len o taxatívne vymedzenie pravidla v podobe zákonov, noriem, smerníc, či predpisov. Nemenej dôležitými regulátormi ľudskej aktivity sú všeobecne uznávané pravidlá správania sa, ktoré môžeme označiť ako etické normy. Právne normy sa stávajú nositeľmi etických princípov a pravidiel, nakoľko sa snažia v čo najväčšej miere obsiahnúť etické normy. Podnikateľské subjekty sú riadené ľuďmi, a to, ako sa títo ľudia správajú, ovplyvňuje ich smerovanie. Preto v prenesenom slova zmysle môžeme hovoriť aj o správaní sa podnikateľských subjektov, v ktorých je taktiež nevyhnutná regulácia správania sa na základe etických noriem. Pri hlbšej analýze problémov podnikovej praxe je možné ich primárnu príčinu často vidieť v nedostatočnom uplatňovaní, prípadne porušovanie etických pravidiel. Aj z toho dôvodu etický rozmer podnikania v súčasných trhových podmienkach nadobúda čoraz väčší význam. Manažéri si uvedomujú, že uplatňovanie princípov etiky vo vzťahu ku všetkým záujmovým skupinám je zárukou dlhodobej existencie, prosperity a posilňovania konkurenčnej výhody. V minulosti sa podnikateľské subjekty väčšinou nezaoberali etickou dimenziou podnikania a stanovovali si predovšetkým ekonomické ciele. V súčasnosti sa podniky čoraz viac zaoberajú etickou stránkou podnikania a stanovené etické ciele sa v hierarchii podnikových cieľov presúvajú na popredné pozície. V zahraničí pozorujeme väčší záujem podnikov o podnikateľskú etiku. Avšak už aj v prostredí Slovenskej republiky je evidentné, že podniky sa začínajú zaujímať o túto problematiku a je veľký predpoklad, že sa podnikateľská etika bude v našich podmienkach naďalej rozvíjať. V súčasnosti podniky implementujú celý rad nástrojov inštitucionalizácie etiky v podnikaní, ako napr. etické kódexy, vytváranie pozície riaditeľov pre etiku, či etických  rád. Vedomosti z oblasti etiky v podnikaní sú nepochybne nevyhnutným predpokladom dlhodobého úspešného riadenia podnikateľských subjektov. Z toho dôvodu je predmet zaoberajúci sa touto problematikou zaradený v študijných plánoch ekonomických a manažérskych študijných programov vysokých škôl. Predložené učebné texty sú určené predovšetkým pre študentov študijných programov Ekonomika a manažment podniku a Elektronický obchod zabezpečených na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí majú povinný predmet s rovnomenným názvom zaradený v študijnom pláne, ako aj pre ostatných študentov, prípadne odbornú a laickú verejnosť, ktorí majú záujem prehĺbiť si vedomosti z problematiky etiky v podnikaní.
 

        

 

Z obsahu

1. Úvod do podnikateľskej etiky

2. Vzťah etiky a ekonomiky

3. Podnikateľská etika ako súčasť podnikovej kultúry

4. Teória stakeholderov a spoločenská zodpovednosť podnikov

5. Formy inštitucionalizácie etiky v organizácii

6. Etický kódex

7. Manažérska etika

8. Etika v pracovno-právnych vzťahoch

9. Etický rozmer reklamy

10. Environmentálna etika a trvalo udržateľný rozvojDlhové financovanie

Dlhové financovanie

Katarína Valášková, Mária Kováčová, Pavol Kubala
6,50SKLADOM

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Patrik Böhm a kolektív
3,60SKLADOM

CD - Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave - návody na cvičenia

CD - Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave - návody na cvičenia

Miloš Poliak, Jaroslava Kubáňová
3,50SKLADOM

Podnikové financie - praktikum

Podnikové financie - praktikum

Ladislav Vagner, Ivana Podhorská
5,60SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM