Kvantitatívne hodnotenie sektorov kritickej infraštruktúry [Ján Jasenovec, Zdeněk Dvořák] | edis.uniza.sk

Kvantitatívne hodnotenie sektorov kritickej infraštruktúry
Ján Jasenovec, Zdeněk Dvořák

Kvantitatívne hodnotenie sektorov kritickej infraštruktúry

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1421-88.75263.6

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2018

Anotácia

      Vydanie skrípt s názvom Kvantitatívne  hodnotenie sektorov  kritickej infraštruktúry bolo motivované viacerými dôvodmi. Prvým bol reálny výskum, ktorý bol od roku 2010 na Fakulte bezpečnostného inžinierstva   Žilinskej univerzity v Žiline  (ďalej FBI UNIZA)  zameraný na problematiku ochrany  kritickej infraštruktúry na medzinárodnej, národnej  a regionálnej úrovni. Tretím dôvodom je postupné napĺňanie jednotlivých  ročníkov  študentmi v študijnom programe  Bezpečnosť a ochrana  kritickej  infraštruktúry na FBI UNIZA. Študenti právom očakávajú,  že im budú poskytnuté  vhodné študijné materiály.

      Publikácia nadväzuje na výsledky týchto projektov:

-     APVV   0471-10   -   Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava (pozri
      http://fbi.uniza.sk/images/Dokumenty/weby/kritinf/index.html),
-     7   RP   RAIN   -   Analýza rizík infraštruktúrnych sietí vyvolaných extrémnym počasím (pozri
      http://rain-project.eu/),
-     RESILIENCE   -   Dynamické hodnocení odolnosti souvztažních subsystému kritické
      infrastruktury (pozri http://www.resilience2015.cz/index.php/cz),
-     VEGA   1/0240/15   -   Procesný model riadenia bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry
      v sektore dopravy,

      Publikácia nadväzuje na výsledky týchto dizertačných prác:

-     Barčiaková, M.  -  posudzovanie rizík prvku kritickej infraštruktúry v cestnej doprave:
      1. vyd. Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2011.  103s.,
-     Jasenovec, J. -  Ochrana kritickej infraštruktúry:  dizertačná práca 1. byd. Žilinská univerzita,
      Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2011.2015 s.
-     Janušová, L.  -  Zvyšovanie objektívnosti určovania prvkov kritickej infraštruktúry v sektore
      dopravy 1.  vyd.  Žilinská univerzita,  Fakulta bezpečnostného inžinierstva, 2015. 149 s.,
-     Titko, M.  -  Vplyv krízových situácií na funkčnosť kritickej infraštruktúry, 1. vyd. Žilinská
      univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, 2015.155 s.,

      Publikácia nadväzuje na tieto publikácie:

-     Šimák, L.  et.al. -  Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy   1. vyd. Žilinská
      univerzita, 2012.  180 s., ISBN 978-80-554-0625-1,
-     Hofreiter, L.,  Byrtusová,  A.  -  Indikátory bezpečnosti  1.  vyd. Radim Bačuvčík  -  VeRBuM,
      2016.  134 s. ISBN 978-80-87500-82-8,
-     Hofreiter, L.  -  Bezpečnostné prostredie súčasného sveta  1.  vyd.  Radim Bačuvčík   - 
      VeRBuM, 2016  160. s., ISBN  978-80-87500-79-8.

     Faktografické údaje použité v skriptách  boli zozbierané z voľne dostupných zdrojov na internete. Problém bol v dostupnosti informácií najmä za roky 2015-*2016. Z uvedeného dôvodu boli niekedy uvádzané informácie skokovo za ostatných 10 rokov.

     Autori ďakujú recenzentommza ich cenné pripomienky, očakávajú, že skriptá budú zdrojom inšpirácie pre tvorbu záverečných prác   a ďalší výskum  na FBI UNIZA.
Z obsahu

PREDHOVOR

1.   ÚVOD

2.   ANALÝZA STAVU OCHRANY KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY


2.1     Vymedzenie základných pojmov

2.2     Vývoj právneho rámca ochrany kritickej infraštruktúry v EÚ

2.3     Vývoj právneho rámca ochrany kritickej infraštruktúry v SR

2.4     Východiská ochrany objektov kritickej infraštruktúry

2.5     Kritéria na určovanie prvkov kritickej infraštruktúry

2.6     Ciele analýzy kritickej infraštruktúry

2.7     Čiastkový záver

3.   METODIKA KRITICKOSTI SEKTOROV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

3.1     Cieľ metodiky

3.2     Objekt riešenia

3.3     Model riešenia kritickosti infraštruktúry

3.4     Podporný aparát pre definovanie kritickosti

3.5     Čiastkový záver

4.   KVANTITATÍVNE HODNOTENIE KRITICKOSTI

4.1     Sektor doprava

4.2     Sektor elektronické komunikácie

4.3     Sektor energetika

4.4     Sektor informačné a komunikačné technológie

4.5     Sektor pošta

4.6     Sektor priemysel

4.7     Sektor voda a atmosféra

4.8     Sektor zdravotníctvo

4.9     Sektor pôdohospodárstvo

4.10   Čiastkový záver

5.   POROVNANIE UKAZOVATEĽOV  VYBRANÝCH SEKTOROV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

5.1     Vyjadrenie priemernej  straty tržieb  vybraných sektorov

5.2     Vyjadrenie priemerného dôsledku straty služby vybraných sektorov

5.3     Dôsledky straty služby v sektore doprava

5.4     Dôsledky straty služby v sektore energetika

5.5     Priemerné dôsledky strát vo vybraných podsektoroch

5.6     Čiastkový záver

6.   DEFINOVANIE KRITICKOSTI INFRAŠTRUKTÚRY

7.   ZÁVER

8.   ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY


Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3CD - Ako napísať a obhájiť  bakalársku a diplomovú prácu

CD - Ako napísať a obhájiť bakalársku a diplomovú prácu

Vladimír Tomáš Mika, Stanislava Strelcová
2,50SKLADOM

CD - Horenie a výbuch

CD - Horenie a výbuch

Miroslava Vandlíčková
2,20SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM

Elektromobilita

Elektromobilita

Michal Frivaldský a kolektív
39,00SKLADOM