Skúšanie cestných vozidiel Praktické merania [Tomáš Skrúcaný, Branislav Šarkan] | edis.uniza.sk

Skúšanie cestných vozidiel Praktické merania
Tomáš Skrúcaný, Branislav Šarkan

Skúšanie cestných vozidiel Praktické merania

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1392-18.67261.19

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

     Predmet Skúšanie cestných vozidiel je výberovým predmetom vyučovaným v odbore cestná doprava. Výučbu predmetu zabezpečuje Katedra cestnej a mestskej  dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky  dopravy a spojov na Žilinskej univerzitev Žiline.
     Náplň predmetu je venovaná problematike skúšania cestných vozidiel, zisťovaniu ich charakteristík, porovnávanou s predpísanými parametrami, podmienkam vykonávania skúšok, homologizácii a v neposlednom rade aj legislatíve upravujúcej danú problematiku.
     Ide o posledný predmet v poradí počas štúdia zaoberajúci sa  technickou stránkou vozidla. Študenti, ktorí si ho vyberú , by mali mať dostatočné znalosti z techniky a konštrukcie cestných vozidiel z absolvovaných predmetov, akými sú napríklad Cestné vozidlá, Dynamika cestných vozidiel, Konštrukcia cestných vozidiel, Diagnostika, údržba a opravy cestných vozidiel a iné.
     Náplň cvičení pozostáva  z celkov venujúcich sa vybraným problematikám. Každý celok je zastúpený praktickými meraniami, počas ktorých si študenti overia svoje teoretické vedomosti z predchádzajúcich predmetov, aplikujú ich pri skutočných  meraniach na vozidlách. Tým dostávajú možnosť prehĺbenia si vlastných vedomostí.
     Prvá kapitola sa venuje všeobecným vlastnostiam vozidiel, ktorých znalosť je nevyhnutnosťou v praxi v oblasti cestnej dopravy, ale aj pri meraniach v rámci cvičení z predmetu. Podrobne opisuje osvedčenia  o evidencii vozidla, ich vývoj a dnešnú  podobu. Sú uvedené aj príklady  skutočných osvedčení vybraných kategórií vozidiel spolu s legislatívnou špecifikáciou výrazov uvedených v osvedčení.
     Druhá kapitola opisuje problematiku merania hluku emitovaného cestnými vozidlami. popísané sú dva typy  merania - meranie hluku stojaceho vozidla  (podľa predpisu EHK OSN č. 51) a meranie hluku pôsobiaceho na vodiča v interiéri počas jazdy - podľa vlastnej metodiky.
     Tretia kapitola predstavuje vplyv  zaťaženia automobilu osobami na polohu jeho ťažiska a tým jazdné vlastnosti vozidla. Zisťuje sa okamžité zaťaženie jednotlivých kolies na kolesových  váhach, vzhľadom na osoby sediace vo vozidle.
     V štvrtej kapitole je vykonané meranie odporových  síl pôsobiacich  na vozidlo počas jeho pohybu. Tie sú zisťované dojazdovou skúškou podľa metodiky normy STN 30 0554. Pri nej sa sleduje okamžitá rýclosť vozidla v čase a jeho spomalenie, ktorého veľkosť je daná veľkosťou súčtu jazdných odporov.
     Piata kapitola vychádza z predošlej štvrtej. Tu ide o meranie výkonu momentu motora vozidla  vzhľadom na jeho okamžité zrýchlenie  počas skúšky zrýchlenia, ktorej metodika je popísaná v norme  STN 300556. Na základe nameraných jazdných odporov z predošlej kapitoly a okamžitého zrýchlenia vzhľadom na rýchlosť vozidla možno vypočítať požadované charaktristiky motora.
     V šiestej kapitole je popísaná metodika merania  charakteristík motora na valcovej skúšobni výkonu. Tu je možnosť porovnania hodnôt  udávaných výrobcom a hodnôt nameraných skúškou zrýchľovaním  s hodnotami získanými meraním na valcovej skúšobni.
     Všetky podkapitoly opisujúce merania sú logicky členené na teoretický úvod do problematiky, popis  metodiky merania a legislatívy pokiaľ je dostupná, popis  meracej techniky, technické údaje nvozidla a vyhodnotenie výsledkov.
     Pri meraniach sa autori snažili vychádzať z legislatívnych predpisov, ak jestvujú. Pokiaľ však nie je ich znenie dostatočne aktuálne k riešenej problematike, prípadne metodika nie je plne použiteľná pre účely meraní, neboli tieto legislatívne opatrenia dôsledne dodržané. Vzhľadom na to bola metodika merania doplnená a upravená pre zabezpečenie vhodnejšieho  použitia v daných podmienkach, prípadne lepšej vypovedacej schopnosti nameraných  údajov.
     Táto publikácia by mala slúžiť najmä študentom na prehĺbenie si a zopakovanie už získaných poznatkov z problematiky cestných vozidiel. Mala by byť  návodom pri pripravovaní  sa na cvičenia, pri vypracovaní vlastných elaborátov z meraní vykonávaných  na cvičeniach a pri príprave na skúšku z predmetu.

Z obsahu

Zoznam skratiek

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek

Úvod

1.          Základné pojmy a definície v skúšaní cestných vozidiel

     1.1.   Všeobecné členenie skúšok cestných vozidiel

     1.2.   základné pojmy a kategórie vozidiel

     1.3.   Základné technické údaje vozidla

     1.4.   Osvedčenie o evidencii vozidla (OEV)

     1.5.   Podrobnosti o údajoch uavádzaných  v osvedčení o evidencii vozidla časť II a v

             technickom osvedčení vozidla

     1.6.   Príklady osvedčení o evidencii vozidla vybraných vozidiel

2.          Meranie hluku vydávaného cestnými vozidlami

     2.1.   Úvod do problematiky
    
     2.2.   Metodika a postup merania

        2.2.1   Kalibrácia prístroja na meranie hluku

        2.2.2   Meranie veličín poveternostných vplyvov

        2.2.3   Meranie hluku stojceho vozidla (mimo vozidla)
  
        2.2.4   Meranie hluku pôsobiaceho na vodiča počas pohybu

     2.3.   Meracie zariadenia na meranie hluku

        2.3.1   Hlukomer Voltcraft Plus SL-300

        2.3.2   Video Car Recorder TX300

        2.3.3   Meteorologická stanica IROX PRO-X2

     2.4.   Príklad merania hluku

        2.4.1   Meranie hluku stojaceho vozidla

        2.4.2   Meranie hluku vo vnútri pohybujúceho sa vozidla

3.          Zisťovanie polohy ťažiska cestného vozidla

     3.1.   Úvod do problematiky
 
     3.2.   Metodika a postup merania

     3.3.   Meracie zariadenia pre určenie polohy ťažiska

         3.3.1   Prenosná cestná váha

         3.3.2   Meracie pásmo
   
     3.4.   Vyhodnocovanie určenia polohy ťažiska

4.          Zisťovanie jazdných odporov vozidla skúškou dojazdom

     4.1.   Úvod do problematiky

     4.2.   Metodika a postup merania

         4.2.1   Požiadavky na vozidlo

         4.2.2   Požiadavky na skúšobnú dráhu

         4.2.3   Skúšobná rýchlosť

         4.2.4   Atmosférické podmienky

         4.2.5   Prípravné práce

         4.2.6   Meranie

         4.2.7   Vyhodnotenie merania

     4.3.   Meracie zariadenia pre vykonanie dojazdovej skúšky

          4.3.1   Mobilná aplikácia Ulysee Speedometer

          4.3.2   Garmin GLO

          4.3.3   Anemometer

          4.3.4   Smerová ružica

          4.3.5   Meteostanica

          4.3.6   Ďalšie pomôcky a zariadenia

     4.4.   Vyhodnotenie zisťovania odporových síl dojazdovou skúškou 
                                                                                                                                                         
5.          Meranie maximálneho výkonua momentu motora cestného vozidla zrýchľovacou skúškou

     5.1.   Úvod do problematiky

     5.2.   Metodika a postup merania

     5.3.   Meracie zariadenia pre vykonanie dojazdovej skúšky

          5.3.1   Mobilná aplikácia Ulysee Speedometer

          5.3.2   Garmin GLO

          5.3.3   Anemometer

          5.3.4   Smerová ružica

          5.3.5    Meteostanica     

          5.3.6   Ďalšie pomôcky a zariadenia

    5.4.   Vyhodnotenie merania dynamických vlastností vozidla

6.          Meranie výkonu motora vozidla na Valcovej  skúšobne výkonu

    6.1.   Kontinuálne meranie výkonu    

    6.2   Meranie výkonu na valcovej skúšobni

Literatúra   
    CD - PHP pre tvorbu webových stránok

CD - PHP pre tvorbu webových stránok

Marián Pecko, Jiří Tengler
7,80SKLADOM

CD - Informatika 2

CD - Informatika 2

RNDr. Daniela Šusteková, PhD.
2,90SKLADOM

Manažment bezpečnosti práce

Manažment bezpečnosti práce

Viera Šukalová
7,80SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: