Postoje žiakov základných a stredných škôl k prírodovedným predmetom [Milan Kubiatko] | edis.uniza.sk

Postoje žiakov základných a stredných škôl k prírodovedným predmetom
Milan Kubiatko

Postoje žiakov základných a stredných škôl k prírodovedným predmetom

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1376-18.80265.11

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Monografia sa týka témy postojov žiakov základných škôl a gymnázií k prírodovedným  predmetom. V teoretickej časti je zameranie na definovanie základných  pojmov súvisiacich s názvom monografie. Ďalej nasleduje prezentácia súčasného stavu riešenej problematiky, kde sú popísané vybrané výskumné štúdie z domáceho a zahraničného prostredia. Cieľom výskumného šetrenia bolo zistiť vnímanie uvedenej skupiny predmetov žiakmi základných škôl a gymnázií. Následne bol zisťovaný aj vplyv premenných ako gender, typ školy a navštevovaný ročník. Ako výskumný nástroj bol použitý dotazníkobsahujúci položky Likertovho typu. Na získanie vnímania prírodovedných predmetov a vplyvu kategoriálnych premenných boli použité metódy deskriptívnej štatistiky (aritmetický priemer) a induktívnej štatistiky (analýza rozptylu, Pearsonov korelačný nkoeficient). Okrem toho boli pri analýze  dát použité aj metódy viacrozmernej štatistiky (faktorová analýza, Cronbachovo alfa). Výsledky boli prezentované v slovenj podobe, v grafoch a tabuľkách, konfrontované v diskusii. V záverečnej kapitole sú uvedené implikácie do pedagogickej praxe a návrhy pre ďalší výskum.

Z obsahu

Zoznam grafov

Zoznam tabuliek

Úvod

1   Vymedzenie základných pojmov


     1.1   Definícia pojmu postoj
  
     1.2   Postoje z pohľadu pedagogiky

     1.3   Postoje, názory a ďalšie súvisiace pojmy

     1.4   Štruktúra postojov

     1.5   Vytváranie a zmeny postojov

     1.6   Postoje k prírodovedným predmetom

2   Súčasný stav riešenej problematiky

     2.1   Postoje k prírodovedným predmetom vo všeobecnej rovine

     2.2   Postoje k biológii vo všeobecnej rovine

     2.3   Postoje  k chémii vo všeobecnej rovine

     2.4   Postoje k fyzike vo všeobecnej rovine

     2.5   Gender a postoje k prírodovedným predmetom

     2.6   Vek a postoje k prírodevedným predmetom

     2.7   Vplyv ďalších premenných na postoje k prírodovedným predmetom

     2.8   Zhrnutie súčasného stavu riešenej problematiky

3   Metodika

     3.1   Respondenti

     3.2   Výskumný nástroj

     3.3   Analýza získaných dát

4   Výsledky

     4.1   Výsledky vzhľadom na biológiu

     4.2   Výsledky vzhľadom na chémiu

     4.3   Výsledky vzhľadom na fyziku

     4.4   Porovnanie postojov žiakov k prírodovedným predmetom

5   Diskusia

     5.1   Diskusia metodiky

     5.2   Diskusia výsledkov

6   Záver

     6.1   Prínosy práce a zhrnutie hlavných zistení

     6.2   Návrhy pre ďalší výskum

7   Použitá literatúra

   


Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov

Eva Augustínová,Marián Grupač, Anna Jonásová, Erika Juríková, M...
18,90SKLADOM

Chronopsychologické aspekty učenia

Chronopsychologické aspekty učenia

Eva Škorvagová
20,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM