Finančné účtovníctvo 1 (účtové triedy 0,1,2) [Miriam Jankalová] | edis.uniza.sk

Finančné účtovníctvo 1 (účtové triedy 0,1,2)
Miriam Jankalová

Finančné účtovníctvo 1 (účtové triedy 0,1,2)

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1368-612.82386.22

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikových aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku. Sú to informácie, ktoré vyjadrujú  vzťahy podniku ako celku k vonkajšiemu okoliu (externé vzťahy), napr. k odberateľom, dodávateľom, bankovým a finančným inštitúciám, daňovému úradu. Sociálnej  poisťovni, zdravotným poisťovniam a pod.  V podstate ide o prísne regulovaný systém, ktorý je založený na dodržiavaní zásad  a platnej metodiky účtovania v sústave podvojného účtovníctva. Ide najmä o zásadu mať  všetky účtovné prípady dôsledne doložené dokladmi, mať všetky hospodárske operácie vyjadrené  v peňažných jednotkách, zachovať zásadu podvojného účtovného zápisu a vykonávať inventarizáciu majetku, vlastného imania a záväzkov podniku. Vyústením finančného účtovníctva je zostavenie a predloženie základných  účtovných výkazov: súvahy a výkazu ziskov a strát, ktoré spolu s poznámkami tvoria účtovnú závierku.

Z obsahu

ÚVOD

PRVÁ ČASŤ: METODICKÉ ZÁKLADY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA


    1.   VŠEOBECNÉ OTÁZKY TEÓRIE ÚČTOVNÍCTVA

          1.1   Právna úprava účtovníctva
          1.2   Účtovné zásady a účtovné metódy
          1.3   Účtovná dokumentácia

   2.   ÚČET A JEHO PODSTATA

         2.1   Klasifikácia účtov
         2.2   Zásady účtovania v podvojnom účtovníctve

DRUHÁ ČASŤ: ÚČTOVANIE NA ÚČTOCH V ÚČTOVÝCH TRIEDACH
                   
   3.   DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

         3.1   Členenie dlhodobého hmotného majetku
         3.2   Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku
         3.3   Účtovné zobrazenie dlhodobého majetku
  
   4.   DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

         4.1   Členenie dlhodobého nehmotného majetku
         4.2   Oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku
         4.3   Účtovné zobrazenie dlhodobého nehmotného majetku
         4.4   Účtovné špecifiká webových stránok

   5.   ZÁSOBY

         5.1   Členenie zásob
         5.2   Oceňovanie zásob pri ich vyskladnení
         5.3   Spôsoby účtovania zásob
         5.4   Účtovanie o materiáli
         5.5   Účtovanie o tovare
         5.6   Účtovanie o zásobách vlastnej výroby

   6.   FINANČNÉ ÚČTY

         6.1   Podstata finančných účtov
         6.2   Účtovanie o peňažných prostriedkoch   
         6.3   Účtovanie o bežných bankových úveroch
         6.4   Účtovanie o iných krátkodobých finančných výpomociach

ZÁKLADNÉ POJMY Z OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA

ZOZNAM LITERATÚRY

ZOZNAM OBRÁZKOV ZOZNAM TABULIEK


Podnikový Controlling

Podnikový Controlling

Oľga Poniščiaková
11,00SKLADOM

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Alica Kalašová, Miroslava Mikušová
16,00VYPREDANÉ

Technológia a automatizácia pošty

Technológia a automatizácia pošty

Peter Kolarovzski, Lucia Madleňáková, Mária Rostášová
17,75SKLADOM

Logistické informačné systémy

Logistické informačné systémy

Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka
11,50SKLADOM

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Anna Tomová, Alena Novak Sedláčková, Michal Červinka, Karel Havel
20,70SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM