Finančné účtovníctvo 1 (účtové triedy 0,1,2) [Miriam Jankalová] | edis.uniza.sk

Finančné účtovníctvo 1 (účtové triedy 0,1,2)
Miriam Jankalová

Finančné účtovníctvo 1 (účtové triedy 0,1,2)

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1368-612.82386.22

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku. Sú to informácie, ktoré vyjadrujú  vzťahy podniku ako celku k vonkajšiemu okolu (externé vzťahy), napr. k odberateľom, dodávateľom, bankovým a finančným inštitúciám, daňovému úradu. Sociálnej  poisťovni, zdravotným poisťovniam a pod.  V podstate ide o prísne regulovaný systém, ktorý je založený na dodržiavaní zásad  a platnej metodiky účtovania v sústave podvojného účtovníctva. Ide najmä o zásadu mať  všetky účtovné prípady dôsledne doložené dokladmi, mať všetky hospodárske operácie vyjadrené  v peňažných jednotkách, zachovať zásadu podvojného účtovného zápisu a vykonávať inventarizáciu majetku, vlastného imania a záväzkov podniku. Vyústením finančného účtovníctva je zostavenie a predloženie základných  účtovných výkazov: súvahy a výkazu ziskov a strát, ktoré spolu s poznámkami tvoria účtovnú závierku.

Z obsahu

ÚVOD

PRVÁ ČASŤ: METODICKÉ ZÁKLADY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA


    1.   VŠEOBECNÉ OTÁZKY TEÓRIE ÚČTOVNÍCTVA

          1.1   Právna úprava účtovníctva

          1.2   Účtovné zásady a účtovné metódy

          1.3   Účtovná dokumentácia

                  1.3.1   Účtovné doklady

                  1.3.2   Účtovné zápisy a účtovné knihy

   2.   ÚČET A JEHO PODSTATA

         2.1   Klasifikácia účtov

         2.2   Zásady účtovania v podvojnom účtovníctve

                 2.2.1   Pravidlá účtovania na súvahových účtoch

                 2.2.2   Pravidlá účtovania na výsledkových účtoch

                 2.2.3   Účtovanie výsledku hospodárenia

DRUHÁ ČASŤ: ÚČTOVANIE NA ÚČTOCH V ÚČTOVÝCH TRIEDACH
                   
                      0,1,2

   3.   DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

         3.1   Členenie dlhodobého hmotného majetku

         3.2   Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku

         3.3   Účtovné zobrazenie dlhodobého majetku

                 3.3.1   Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

                 3.3.2   Opotrebenie dlhodobého hmotného majetku

                            3.3.2.1   Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku

                            3.3.2.2   Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

                 3.3.3   Vyradenie dlhodobého hmotného majetku

                 3.3.4   Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

   4.   DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

         4.1   Členenie dlhodobého nehmotného majetku

         4.2   Oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku

         4.3   Účtovné zobrazenie dlhodobého nehmotného majetku

                 4.3.1   Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

                 4.3.2   Opotrebenie dlhodobého nehmotného majetku

                 4.3.3   Vyradenie dlhodobého nehmotného majetku

                 4.3.4   Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

         4.4   Účtovné špecifiká webových stránok

                 4.4.1   Doména a jej zobrazenie v účtovníctve

                 4.4.2   Webhosting a jeho zobrazenie v účtovníctve

                 4.4.3   Webová stránka a jej zobrazenie v účtovníctve

   5.   ZÁSOBY

         5.1   Členenie zásob

         5.2   Oceňovanie zásob pri ich vyskladnení

                 5.2.1   Oceňovanie zásob pri ich uskladnení

                 5.2.2   Oceňovanie zásob pri ich vyskladnení

                 5.2.3   Oceňovanie zásob ku dňu inventarizácie a pri uzavieraní

         5.3   Spôsoby účtovania zásob

         5.4   Účtovanie o materiáli

                 5.4.1   Účtovanie o materiáli spôsobom A

                            5.4.1.1   Obstaranie a skladovanie materiálu

                            5.4.1.2   Úbytok materiálu

                            5.4.1.3   Inventarizácia materiálu  a uzatvorenie účtovných kníh

                 5.4.2   Účtovanie o materiáli  spôsobom B

         5.5   Účtovanie o tovare

         5.6   Účtovanie o zásobách vlastnej výroby

   6.   FINANČNÉ ÚČTY

         6.1   Účtovanie o peňažnýchprostriedkoch

         6.2   Účtovanie o peňažných prostriedkoch

                 6.1.1   Účet Pokladnica

                 6.1.2   Účet Ceniny

                 6.1.3   Účet Peniaze na ceste
       
         6.3   Účtovanie o bežných bankových úveroch

         6.4   Účtovanie o iných krátkodobých finančných výpomociach

ZÁKLADNÉ POJMY Z OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA

ZOZNAM LITERATÚRY

ZOZNAM OBRÁZKOV ZOZNAM TABULIEK


Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Anna Tomová, Alena Novak Sedláčková, Michal Červinka, Karel Havel
20,70SKLADOM

Podnikový Controlling

Podnikový Controlling

Oľga Poniščiaková
11,00SKLADOM

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Alica Kalašová, Miroslava Mikušová
16,00SKLADOM

Tvorba dynamického webu

Tvorba dynamického webu

Juraj Vaculík
19,15SKLADOM

Vnútrozemské prístavy

Vnútrozemské prístavy

Andrej Dávid
9,60SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Konštruovanie 1  Návody na cvičenia

Konštruovanie 1 Návody na cvičenia

doc. Ing. Jozef Bronček,PhD.; Ing. Silvester Poljak, PhD., Ing. Ronald...
8,00SKLADOM

 Veselá abeceda v básničkách

Veselá abeceda v básničkách

Emília Hubočanová; Lajda
5,01SKLADOM