Základy ochrany a tvorby životného prostredia [Daniela Ďurčanská, Dušan Jandačka, Martin Decký] | edis.uniza.sk

Základy ochrany a tvorby životného prostredia
Daniela Ďurčanská, Dušan Jandačka, Martin Decký

Základy ochrany a tvorby životného prostredia

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1371-67.15215.4

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

     Nemôžeme žiť bez prírody, ale zároveň nemôžeme žiť tak, aby sme prírodné procesy neovplyvňovali. Dôležité však je, aby sme sa zamýšľali nad tým, ako žijeme a aby sme kontrolovali svoje konanie a prístup ku prírode. Ekologické problémy sú dnes už na úrovni nebezpečných  a často aj nevratných zmien , či už hovoríme o biodiverzite, odlesňovaní, globálnom oteplovaní, oslabení ozónovej vrstvy. Sú to všetko problematické javy, ktoré nútia vedcov hľadať nové prístupy k životu na Zemi.
     Problémy ochrany životného prostredia sa týkajú všetkých, všetci by sme mali byť informovaní, všetci by sme mali byť zainteresovaní, každý by mal mať záujem prispieť.
     Tieto učebné texty, skriptá, sú určené pre študentov technických  odborov. Celá problematika ochrany životného prostredia   je veľmi široká. Preto učebné texty predstavujú stručné  priblíženie a aj značné zostručnenie niektorých komplikovaných problémov v snahe dosiahnúť zrozumiteľný a prehľadný text. Pri podrobnejšom záujme možno využiť citovanú literatúru, kde je problematika podrobne popísaná.
     Úlohou týchto učebných textov je oboznámiť študentov s princípmi ochrany životného prostredia, zorientovať sa v základnej legislatíve a v terminológii. Pevne veríme, že študenti získajú základné  znalosti z oblasti ekológie a náuky o životnom prostredí. Zorientujú sa v ohrození jednotlivých zložiek životného prostredia a oboznámia sa s problematikou zaťaženia životného prostredia dopravou.
     Získajú prehľad o pôsobení kladných  aj záporných ekologických  aspektov dopravy na životné  prostredie. Oboznámia sa s pojmami udržateľný  rozvoj a systém ekologického  riadenia a auditu.
     Posledná kapitola je venovaná problematike bezpečnosti  a ochrany pri práci na stavbe. Cieľom skrípt je, aby študenti pochopili  princípy ochrany životného prostredia, ktorého, je človek súčasťou, ale zároveň sa v ňom správa deštruktívne.
     Na spracovaní publikácie sa podieľali autori nasledujúco:

                .   prof. Dr. Ing. Martin Decký:                     kap. 4.2
                .   doc. Ing. daniela Ďurčanská, CSc.:         kap. 1,3,7,8,9
                .   Ing. Dušan Jandačka, PhD.:                    kap. 2,4.1,5.6

     Na záver autorský kolektív  ďakuje za cenné rady a pripomienky recenzentom publikácie, prof. Ing. Karolovi Kovaříkovi, CSc. zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline a a doc. Ing. Stanislavovi Štofkovi, CSc. z Fakulty  bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline.

Z obsahu

Úvod

Základné pojmy a terminológia

1.        Základy ekológie

Použitá literatúra v kapitole základy ekológie

2.        Zložky životného prostredia

      2.1        Ovzdušie a jeho prirodzený stav
      2.2       Voda
      2.3       Pôda
      2.4       Lesy

Použitá literatúra v kapitole zložky životného prostredia

3.         Základy ochrany a tvorby krajiny

      3.1       Územná ochrana prírody a krajiny
      3.2       Druhová ochrana chránených rastlín, živočíchov a nerastov
      3.3       Orgány ochrany prírody

Použitá literatúra v kapitole ochrany a tvorby krajiny

4.          Vybrané problémy životného prostredia

      4.1       Znečisťovanie ovzdušia   
      4.2       Hluk od cestnej dopravy

Použitá literatúra v kapitole vybrané problémy životného prostredia

5.       Životné prostredie a doprava

Použitá literatúra v kapitole životné prostredie a doprava

6.       Trvalo udržateľný rozvoj

Použitá literatúra v kapitole trvalo udržateľný rozvoj

7.       Odpadové hospodárstvo

     7.1       Druhy odpadov
     7.2       Technológie spracovania odpadov

Použitá literatúra v kapitole odpadové hospodárstvo

8.       Systém enviromentálneho manažérstva

      8.1     Enviromentálne aspekty a vplyvy
      8.2     Integrovaný manažérsky systém

Použitá literatúra v kapitole systém enviromentálneho manažérstva

9.        Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

       9.1    Zabezpečenie ochrany zdravia pri práci
       9.2    Plán organizácie  výstavby
       9.3    Záväznosť BOZP

Použitá literatúra a prehľad vybraných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany

 zdravia pri práci
 Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM