Navrhovanie procesov údržby [Vladimír Stuchlý, Roman Poprocký, Miroslav Rakyta, Juraj Grenčík] | edis.uniza.sk

Navrhovanie procesov údržby
Vladimír Stuchlý, Roman Poprocký, Miroslav Rakyta, Juraj Grenčík

Navrhovanie procesov údržby

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1315-040.001205.04

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

     Súčasné trendy v prevádzke strojov a zariadení  (všeobecne zložitých technických zariadení), vo výrobnej a prevádzkovej praxi potvrdzujú rozvoj prevádzkových modelov koncepčne založených  na vysokom využívaní základných prostriedkov. Ich cieľom je efektívne zhodnotiť funkcie / parametre a výkonnosť týchto zariadení po celú dobu  technickej živostnosti. Pohotovosť a prevádzková disponibilita takýchto zariadení sa stáva kritickým faktorom úspešnosti a ekonomickej efektívnosti ich prevádzkovateľa. Paralelne s týmito požiadavkami na stroje a zariadenia pristupujú  aj vysoké požiadavky na kvalitu výkonu (produkcie), zvýšené požiadavky  na ekológiu  a bezpečnosť prevádzky, zvýšené požiadavky na plánovanie a realizáciu vlastnej prevádzky. Realizácia týchto trendov a zvýšených požiadaviek si vyžaduje predovšetkým udržať bezchybný technický stav (prevádzkovú spoľahlivosť) daných zariadení (komplexná starostlivosť) daných zariadení (komplexná starostlivosť o základné prostriedky, stroje a zariadenia) po celú dobu ich technickej živostnosti.

     Hlavným nástrojom pre realizáciu zmien obsahu  a intenzifikácie procesov údržby v súčasných, najmä automatizovaných  výrobných  a prevádzkových systémoch, je automatizácia činnosti údržby a automatizácia monitoringu technického stavu t systémov. Túto skutočnosť  potvrdzujú aj trendy vývoja údržby pre ďalšie obdobie (CRM - Reliability Centred Maintenance: TPM - Total Productivity Maintenace, RBI - Risk Based Inspection,...), ktoré sú založené na rôznych princípoch, napr.: automatizovanej údržby na báze technickej diagnostiky, nových systémoch riadenia údržby (fraktálna organizácia).  S nástupom automatizácie (počítačovej podpory) do všetkých inžinierskych procesov, v oblasti riadenia a realizácie údržby nastupuje trend automatizovaných  systémov riadenia údržby (CMMS - Computerizde Maintenance Management Systems, CAMMS EAM, ERP, PM,...), ktoré sú integrovanou súčasťou informačných systémov prevádzkovateľa takýchto zariadení.
    
    
Údržba rieši vždy šesť základných hamletovských otázok, ale najdôležitejšia vždy je:  KEDY? Kedy a v ktorom časovom okamihu, po akom (vhodne vyjadrenom) výkone  vykonať údržbový zásah, či vôbec nejaký zásah vykonať, či vykonať diagnostickú kontrolu, aká je spoľahlivosť objektov a ako vplýva na údržbu, dá sa využiť spoľahlivosť, resp.  bezporuchovosť objektov na riešenie úloh  údržby a mnoho ďalších? Hlavná pozornosť je venovaná  spoľahlivosti aposteriórnej  aj apriórnej  (riešeniu FMEA pomocou softwéru), výpočtom ukazovateľov bezporuchovosti pre teoretické modely, návrhu optimálnych intervalov do vykonania údržbového zásahu a aj údržbe orientovanej na spoľahlivosť (CRM).

     Táto vysokoškolská učebnica je určená pre poslucháčov študijného programu "Údržba dopravných  prostriedkov" v študijnom odbore 5.2.2.  "Údržba strojov a zariadení" na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, Katedre dopravnej a manipulačnej techniky a všetkým, ktorým záleží na zvyšovaní efektívnosti údržby v hľadaní odpovedí na už uvedené otázky.

     Poďakovanie patrí aj recenzentom prof. Jozefovi Hrubcovi, CSc. a Ing. Igorovi Reiprichovi, CSc., ktorí  cennými radami a pripomienkami prispeli ku sklavitneniu rukopisu.

     Poďakovanie patrí aj pracovníkom katedry dopravnej a manipulačnej technky za podpru a pomoc.

Z obsahu

OBSAH
Zoznam použitých skratiek
PREDSLOV
1     ÚVOD DO RIADENIA ÚDRŽBY
       1.1    Vymedzenie a historický vývoj charakteru údržby
       1.2    Vývojové stupne údržby
       1.3    Vývoj očakávania majieľa alebo prevádzkovateľa od údržby
       1.4    Vývoj pohľadu na vznik porúch zariadení
       1.5    Vývoj typov a nástrojov údržby
       1.6    Význam údržby
       1.7    Terminológia údržby
       1.8    Ciele údržby
       1.9    Manažérstvo údržby
       1.10  Poslanie a vízia organizácie poskytujúcej údržbu
       1.11  Systém údržby
       1.12  Organizačná štruktúra údržby
       1.13  Riadenie starostlivosti o hmotný majetok
       1.14  Využívanie hmotného majetku
       1.15  Likvidácia hmotmného majetku
2     VALITA A SPOĽAHLIVOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV
       2.1    Kvalita objektu
       2.2    Spoľahlivosť objektov
       2.3    Všeobecné ukazovatele bezporuchovosti
       2.4    Význam plochy pod krivkouhustoty pravdepodobnosti
       2.5    Vzájomné vzťahy medzi R(t), F(t) a plochou pod funkciou f(t)
       2.6    Teoretické rozdelenia spojitej náhodnej veličiny
       2.7    Skúšky spoľahlivosti
       2.8    Odhady parametrov rozdelenia
       2.9    Parametrická spoľahlivosť
3     METÓDY APRIÓRNEJ SPOĽAHLIVOSTI
       3.1    Fault Tree Analysis (FTA) - Analýza stromu poruchových stavov
       3.2    Reliability Block Diagram (RBD)-metódy blokového diagramu bezporuchovosti
       3.3    Failure Mode and Effect Analysis  (FMEA) - Analýza spôsobov a následkov porúch
       3.4    FMEA procesu
       3.5    Základné princípy FMEA
       3.6    PROCES FMEA - podstata a účel
       3.7    Vytvorenie novej štruktúry
       3.8    Fukčné závislosti
       3.9    Chybové závislosti
       3.10  Editor formulára
       3.11  Vyhodnotenia
       3.12  Doplnkové moduly IQ RM PRO 6
       3.13  Grafická stromová úprava
       3.14  Root Cause Failure Analisis  (RCFA) - Analáza koreňovej príčiny poruchy
4     WITNESS
       4.1    Simulácia
       4.2    Práca s modelom
       4.3    Fyzické prvky
       4.4    QUEUE - zásobník
       4.5    ACTIVITY - činnosť, stroj
       4.6    RESOURCE - pracovný stroj
       4.7    CONVEYOR - dopravník
       4.8    TRACK - dráha
       4.9    VECHICLE - vozíky
       4.10  Logické prvky
       4.11  SHIFT - zmena
       4.12  VARIABLES - PREMENNé
       4.13  Grafické prvky
       4.14  PIE CHARTS
       4.15  TIMESERIES -časový graf
       4.16  Vstuipné - výstupné pravidlá a akcie WITNESS
       4.17  Akcie
5     NÁVRH SYSTÉMOV ÚDRŽBY
       5.1    Meniaci sa svet údržby
       5.2    Model optimalizácie intervalu medzi údržbovými zásahmi pre prvky s rastúcou intenzitiu
                poruchy - verzia 1
       5.3    Model optimalizácie intervalu medzi údržbovými zásahmi pre model teórie obnovy
       5.4    Model optimalizácie plánovito-preventívneho systému údržby
6     ÚDRŽBA ORIENTOVANÁ NA SPOĽAHLIVOSŤ  - RCM
       6.1    Porovnanie tradičného a spoľahlivostného prístupu k údržbe
       6.2    Sedem základných otázok
       6.3    Informačný  výkaz RCM
       6.4    Kategórie následkov porúch
       6.5    Preventívne úlohy
       6.6    Náhradné činnosti - štandardné opatrenia
       6.7    Rozhodovací diagram RCM
       6.8    RCM podľa normyČSN IEC 60300-3-11
7     OSOBNÉ A VECNÉ ČINITELE PROCESU ÚDRŽBY
       7.1    Technológia a technologický postup
       7.2    Pracovisko
       7.3    Normy spotreby práce
       7.4    Výrobný proces a jeho členenie
       7.5    Druhy spotreby času
       7.6    Metódy skúmania a merania spotreby času
       7.7    Projektovanie procesov obnovy
       7.8    Organizácia procesu údržby
8     AUDIT A BENCHMARKING ÚDRŽBY
       8.1    Audit všeobecne
       8.2    Audit údržby
       8.3    Audit údržby podľa ČSPÚ
       8.4    Benchmarking údržby
9     ORGANIZÁCIA UDRŽBY TPM
       9.1    Tvorba koncepcie organizácie a riadenia údržby
       9.2    Organizácia údržby koncepciou TPM
       9.3    Straty vo výrobnom systéme
       9.4    Piliere TPM
       9.5    Hodnotenie efektívnosti implementácie TPM
       9.6    Vizuálny manažment  pri implementácii TPM
       9.7    Postup implementácie novej organizácie údržby - TPM
       9.8    Prínosy z implementácie TPM
10   NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ICH VPLYV NA SPOĽAHLIVOSť
       10.1  Funkcia a členenie nákladov
       10.2  Vzťah údržby k nákladom a tržbám organizácie
       10.3  Finančné hľadisko údržby
       10.4  Faktory určujúce charakter opotrebovania a rozsah a štruktúru údržby aktívnej zložky
                nákladov DM
       10.5  Analýza nákladovej stránky údržby a výrobných zariadení
       10.6  Optimalizácia ekonomickej efektívnosti údržby strojov a výrobného zariadenia

LiteratúraMetodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM

Tvárniace stroje a nástroje

Tvárniace stroje a nástroje

Ján Moravec, Jozef Bílik
11,00VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Ján Bujňák, Petra Bujňáková
17,50SKLADOM