Objektivizácia interakčných a bezpečnostných rizík dynamickej sústavy vozidlo - vozovka - horninové prostredie [Martin Decký, Bohuš Leitner, Daniel papán] | edis.uniza.sk

Objektivizácia interakčných a bezpečnostných rizík dynamickej sústavy vozidlo - vozovka - horninové prostredie
Martin Decký, Bohuš Leitner, Daniel papán

Objektivizácia interakčných a bezpečnostných rizík dynamickej sústavy vozidlo - vozovka - horninové prostredie

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1316-718.50557.33

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vedcká monografia sa prioritne venuje kvantifikácii, hodnoteniu a analýze mechanického kmitania vozidiel vyvolaného ich prejazdom cez nerovnosti jazdnej dráhy, najčastejšie vozoviek a jeho šíreniu  horninovým prostredím  ku záujmovým objektom v okolí pozemných  komunikácií. Snahou autorov bolo opísať vybrané problémy relevantných interakčných subsystémov systému  vozidlo - vozovka - horninové prostredie. Komplexný prístup ku záujmovej problematike v poslednom období neopodstatnene  ustúpil do úzadia, o čom svedčí aj skutočnosť, že v rámci riešenia vedeckovýskumných projektov sú predmetom záujmu len vybrané subsystémy napr. vozidlo - vozovka, vozovka - vozidlo, vozovka - horninové prostredie, vozidlo - životné prostredie a pod. Vedecká monografia v sebe integruje poznatky a výsledky  výskumu autorov v oblasti objektivizácie interakčných subsystémov dynamickej  sústavy vozidlo -vozovka - horninové prostredie. Špecifická pozornosť je venovaná rizikám poškodenia vozoviek, vozidiel a okolitej zástavby  pozemných komunikácií a ich vplyvu na vznik bezpečnostných rizík determinujúcich  bezpečnosť  v cestnej doprave. Riešenie prenosu vibrácií od cestnej dopravy pružným prostredím do horninového prostredia  a následne do objektov   nachádzajúcich sa v okolí ciest je možné teoretickou a experimentálnou formou. Záverečná časť monografie obsahuje syntézu oboch metód, pričom ťažisko riešenia dynamickej odozvy sa odohráva  vo frekvenčnej  oblasti, kde je nutné pracovať  so spektrálnymi parametrami stacionárnych  ergodických náhodných signálov.

Z obsahu

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV
PREDSLOV

1   PRVOPOČIATKY VZNIKU SYSTÉMU VOZIDLO - VOZOVKA

     1.1   OD KOLESA PO AUTOMOBIL
     1.2   NAJSTARŠIE ZACHOVANÉ POZOSTATKY VOZOVIEK CIEST
     1.3   PRVOPOČIATKY  ÚDRŽBY VOZOVIEK A HODNOTENIE ICH ROVNOSTI
     1.4   LITERATÚRA
2   ZÁKLADNÉ POJMY,  DEFINÍCIE, DESKRIPTORY, ŠTATISTIKY
     2.1   VOZOVKY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
           2.1.1   Rozdelenie a súčasti pozemných komunikácií
           2.1.2   Štatistické údaje o dĺžkach pozemných komunikácií SR
           2.1.3   Názvoslovie vozoviek pozemných komunikácií     
     2.2   VOZIDLÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA
           2.2.1   Základná terminológia
           2.2.2   Kategorizácia vozidiel podľa zákona č. 725/2004 Z.z.
           2.2.3   Zastúpenie jednotlivých druhov a typov vozidiel na Slovensku
     2.3   DEFINÍCIE, CHARAKTERISTIKY, KLASIFIKÁCIE NEROVNOSTI VOZOVIEK
           2.3.1   Základné rozdelenie a definície
           2.3.2   Vlnové charakteristiky nepravidelností povrchov vozoviek
           2.3.3   Amplitúdové charakteristiky nepravidelnosti povrchov vozoviek
     2.4   MATEMATICKÝ OPIS NEROVNOSTÍ VOZOVIEK
           2.4.1   Harmonické nerovnosti
           2.4.2   Stochastické procesy
           2.4.3   Základné rozdelenie signálov
           2.4.4   Stochastické stacionárne ergodické procesy
           2.4.5   Hodnotenie ergodických nerovností vozoviek metodikou KCS SvF UNIZA
           2.4.6   Hodnotenie ergodických nerovností vozoviek ISO 8608
     2.5   LITERATÚRA
3   MODELOVANIE DYNAMICKÉHO  SYSTÉMU VOZIDLO -VOZOVKA
     3.1   VŠEOBECNE O MODELOCH
     3.2   SÉMANTIKA, KLASIFIKÁCIA A DEFINÍCIE MODELOV
     3.3   MOŽNOSTI SIMULáCIE DYNAMICKýCH SYSTÉMOV
           3.3.1   Princíp a fázy tvorby simulačných modelov
           3.3.2   Vynútené kmitanie a záujmové oblasti simulácií
           3.3.3   Jednohmotové modely vozidla
           3.3.4   Dvojhmotové modely vozidla
           3.3.5   Rovinné modely vozidla
           3.3.6   Priestorové modely vozidla
           3.3.7   Softwarové produkty na modelovanie jazdy a kmitania vozidiel
     3.4   ŠTVRTINOVÝ MODEL OSOBNÉHO AUTOMOBILU - JP VŠDS
           3.4.1   Fyzický štvrtinový model
           3.4.2   Štvrtinový simulačný model
           3.4.3   Verifikácia správnosti simulačného modelu JP VŠDS
           3.4.4   Simulácia dynamickej sily medzi kolesom a vozovkou 1/4 modelom typického
                      nákladného vozidla
     3.5   PRIESTOROVÝ MODEL NÁKLADNÉHO VOZIDLA
     3.6   LITERATÚRA
4   VPLYV ROVNOSTI POVRCHU VOZOVKY NA DYNAMICKé NAMÁHANIE VOZIDLA
     4.1   ÚVOD DO PROBLEMATIKY
     4.2   STANOVENIE VSTUPNÝCH CHARAKTERISTÍK MODELOV
            4.2.1   Experimentálne určenie konštanty tuhosti pneumatiky
            4.2.2   Verifikácia použitých simulačných modelov
            4.2.3   Stanovenie charakteristík a priebehov stochastických nerovností
            4.2.4   Modelovanie pozdĺžnych výškových nerovností povrchu vozoviek           
     4.3   DYNAMICKÁ ODOZVA VOZIDLA
            4.3.1   Dynamická odozva vozidla s využitím štvrtinového modelu
            4.3.2   Dynamická odozva vozidla s využitím priestorového modelu
            4.3.3   Identifikácia kritických miest vozidla a kvantifikácia ich zaťaženia
            4.3.4   Dynamické namáhanie vozidla pri simulovanom kinematickom budení
     4.4   RIZIKÁ ÚNAVOVÉHO POŠKODENIA PRVKOV VOZIDLA OD NEROVNOSTÍ VOZOVIEK
            4.4.1   Všeobecná schéma posudzovania spoľahlivosti technických systémov
            4.4.2   Faktory vstupujúce do algoritmu odhadu únavovej živostnosti
            4.4.3   Rizikové faktory pri odhade únavovej životnosti prvkov konštrukcií
            4.4.4   Odhad únavovej živostnosti konštrukčných častí nákladného vozidla
     4.5   LITERATÚRA
5   ANALÝZA DYNAMICKEJ INTERAKCIE SUBSYSTÉMOV VOZOVKA - HORNINOVÉ
     PROSTREDIE

     5.1   HISTORICKÝ  VÝVOJ PROBLEMATIKY OHROZENIA VIBRÁCIAMI OD DOPRAVY
     5.2   ZÁKLADNÉ PRINCÍPY  VZNIKU VIBRÁCIÍ AKO ZDROJA RIZIKA OHROZENIA
             5.2.1   Kmitanie lineárnych sústav
             5.2.2   Základné definície
             5.2.3   Kmitanie pružného polopriestoru
     5.3   DYNAMICKÁ INTERAKTÍVNA ÚLOHA - TEORETICKÉ RIEŠENIE
             5.3.1   Dynamické parametre pre jednoduché modely vozidiel
             5.3.2   Analytické riešenie v časovej oblasti
             5.3.3   Modelovanie úloh dynamickej interakcie konštrukcií pružným kontinuom v úlohách
                        technickej seizmicity
     5.4   HODNOTENIE RIZÍK OHROZENIA VIBRÁCIAMI VYVOLANÝCH POHYBOM VOZIDIEL PO
             VOZOVKE
             5.4.1   Hodnotenie vibrácií v rámci slovenskej legislatívy
             5.4.2   Hodnotenie účinkov vibrácií na stavebné konštrukcie
             5.4.3   Hodnotenie účinkov vibrácií na obyvateľstvo
     5.5   MERANIE A VYHODNOTENIE DYNAMICKEJ ODOZVY AKO BEZPEČNOSTNÉHO  RIZIKA
             5.5.1   Základné definície pri experimentálnych meraniach vibrácií
             5.5.2   Základné dynamické charakteristiky
             5.5.3   Metódy merania
             5.5.4   Metódy vyhodnocovania
             5.5.5   Teoretické predpoklady vyhodnotenia merania
     5.6   EXPERIMENTÁLNA ŠTÚDIA RIZIKOVÝCH  FAKTOROV VIBRÁCIÍ OD DOPRAVY
             5.6.1   Vyhodnotenie zmeny hladiny vibrácií
             5.6.2   Frekvenčné charakteristiky prenosu vibrácií horninovým prostredím
     5.7   PRÍKLAD RIEŠENIA TEORETICKEJ ODOZVY V DYNAMICKOM SUBSYSTÉME VOZOVKA -
             HORNINOVÉ  PROSTREDIE
     5.8   POUŽITÁ LITERATÚRAVyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM

Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM