Financie - zbierka príkladov [Katarína Repková Štofková] | edis.uniza.sk

Financie -  zbierka príkladov
Katarína Repková Štofková

Financie - zbierka príkladov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1040-114.00421.76

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2015

Anotácia

Vysokoškolská učebnica je praktickým doplnením vysokoškolskej učebnice Financie a  finančné riadenie. Na pochopenie riešených príkladov sú vyžadované vedomosti z tejto publikácie, ako aj z oblasti makroekonómie,  z podnikového hospodárstva  i ďalších  nadväzujúcich ekonomických disciplín. Učebnica Financie - zbierka príkladov je odporúčaná ako študijný materiál pre cvičenia z vybraných okruhov financií a riadenia. Je určená študentom vysokých škôl, pedagógom a záujemcom o praktické výpočtové postupy z oblasti financií.

Z obsahu

1.     CIELE FINANČNÉHO RIADENIA
1.1   Podielové ukazovatele likvidity
1.2   Rozdielové ukazovatele likvidity
        Literatúra l 1. kapitole

2.     ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE FINANČNÉHO RIADENIA
2.1   Výsledok hospodárenia a peňažný tok podniku
        2.1.1. Metódy zisťovania cash flow
        2.1.2. Plán cash flow
       
2.2   Časová hodnota peňazí
        2.2.1. Úročiteľ a odúročiteľ
        2.2.2. Budúca hodnota anuity a anuita z budúcej hodnoty
        2.2.3. Zásobiteľ a umorovateľ
        2.2.4. Súčasná hodnota perpetuity
        2.2.5. Súčasná hodnota rozdielnych peňažných prúdov

2.3.  Úroková miera a miera inflácie
2.4.  Riziko a neistota
        Literatúra k 2. kapitole

3.      METÓDY HODNOTENIA EFEKTÍVNOSTI INVESTÍCIÍ
3.1.   Priemerná výnosnosť investície
3.2.   Metóda doby návratnosti
3.3.   Metóda čistej súčasnej hodnoty
3.4.   Metódy vnútornej miery výnosnosti
3.5.   Metóda diskontovaných nákladov
3.6.   Metódy výnosnosti
3.7.   Riziko pri posudzovaní investičných projektov
         Literatúra k 3.kapitole

4.     FORMY FINANCOVANIA
4.1.  Vlastné zdroje financovania
        4.1.1. Interné zdroje financovania
        4.1.2. Externé zdroje financovania - amisia akcií 
4.2.  Cudzie zdroje financovania
        4.2.1. Úverová forma získavania finančných zdrojov
        4.2.2. Emisia obligácií
        Literatúra k 4. kapitole

5.     RIADENIE OBEŽNÉHO MAJETKU
5.1.  Modely a optimalizácia zásob
5.2.  Normovanie zásob
5.3.  Riadenie pohľadávok
5.4.  Riadenie peňažných prostriedkov - hotovostí
        Literatúra k 5. kapitole

6.     FINANČNÁ ANALÝZA PODNIKU
6.1.  Vymedzenie základných pojmov
6.2.  Používatelia finančnej analýzy
6.3.  Informačné zdroje pre finančnú analýzu
        6.3.1. Súvaha
        6.3.2. Výkaz ziskov a strát
        6.3.3. Poznámky
6.4.   Postup a realizácia finančnej analýzy
6.5.   Metódy finančnej analýzy
6.6.   Analýza stavových ukazovateľov
         6.6.1. Horizontálna analýza
         6.6.2. Vertikálna analýza 
6.7.   Analýza pomerových ukazovateľov
         6.7.1. Ukazovatele likvidity
         6.7.2. Ukazovatele aktivity
         6.7.3. Ukazovatele zadlženosti
         6.7.4. Ukazovatele rentability
         6.7.5. Ukazovatele trhovej hodnoty
6.8.   Metódy prognózovania finančnej situácie podniku
         6.8.1. Metódy bodového hodnotenia
         6.8.2. Matematicko-štatistické metódy
6.9.   Prípadová štúdia (riešená)
6.10. Neriešené príklady
         Literatúra k 6. kapitole

7.     ŠTÁTNA POKLADNICA
7.1   Vymedzenie základných pojmov
7.2.  Funkcie štátnej pokladnice
7.3.  Príklady fungovania systému Štátnej pokladnice

8.     PRÍJUMY VEREJNÝCH ROZPOČTOV
8.1.   Dane ako rozhodujúci zdroj príjmov verejných rozpočtov
         8.1.1. Úvod do daňovej problematiky
         8.1.2. Náležitosti daní
8.2.   Daňová sústava v SR
8.3.   Nepriame dane
         8.3.1. Daň z pridanej hodnoty
         8.3.2. Spotrebné dane
8.4.   Priame dane
         8.4.1. Daň z príjmov fyzických osôb
         8.4.2. Daň z príjmov právnických osôb
         8.4.3. Miestne dane
         8.4.4. Daň z motorových vozidiel
         Literatúra k 8. kapitole

Zoznam použitých skratiek
Zoznam obrázkov a tabuliek


             
Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM

Matematika 2

Matematika 2

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
5,00SKLADOM

Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb

Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb

Anna Tomová, Karel Havel
12,00SKLADOM

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej náklad...

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Eva Kováčilová
35,50VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. prepracované vydanie

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. prepracované v...

Viera Bartošová, Martina Paliderová
16,65SKLADOM