Ocenení autori

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové  programy Literárneho fondu každoročne udeľuje cenu za vedeckú a odbornú literatúru ako prejav verejného uznania za vytvorenie vedeckého alebo odborného diela, ktoré vyšlo v 1. vydaní. Teší nás, že za rok 2021 prémiu Literárneho fondu  získali aj dva tituly autorov zo Žilinskej univerzity.

V kategórii technických a matematických vied je to publikácia autorského kolektívu prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Walter Scherfel, doc. Ing. Eva Remišová, PhD., doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD., doc. Ing. Katarína Zgútová, PhD., Ing. Jozef Vangel, CSc., Ing. Juraj Plesník   Trvaloudržateľné materiály a technológie výstavby vozoviek a spevnení dopravných plôch.

Druhým oceneným je kolektív autorov doc. Ing. Mária Hudáková, PhD., doc. Ing. Katarína Buganová, PhD., doc. Mgr. Vladimír T. Míka, PhD., Ing. Matej Masár, PhD. a dielo Integrovaný systém manažmentu rizík v podniku.

 Obidva tituly vydala Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve UNIZA.

Autorom srdečne blahoželáme!


košík
0.00 EUR