Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a modernizácia železničných tratí a staníc [Libor Ižvolt, Stanislav Hodás] | edis.uniza.sk

Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a modernizácia železničných tratí a staníc
Libor Ižvolt, Stanislav Hodás

Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a modernizácia železničných tratí a staníc

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1703-533.00994.16

Kód výrobku: 401826

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

V tejto vysokoškolskej učebnici sú spracované jednotlivé okruhy tém v takom členení a rozsahu, aby čitateľ získal komplexný prehľad o projektovaní, stavbe, rekonštrukcii a modernizácii železničných
tratí a staníc. Vzhľadom na to, že všetko má svoju históriu a pôvod, v úvode je charakterizovaná história železníc a opis súčasného a predpokladaného stavu infraštruktúry ŽSR. V ďalšom texte sú
jednotlivé témy postupne zamerané na podmienky a podklady návrhu železničných tratí a staníc, vzťahu železničného vozidla a koľaje, trakcii, trakčnej a zabezpečovacej technike, konštrukčnému,
geometrickému a priestorovému usporiadaniu koľaje, návrhu klasických aj vysokorýchlostných tratí. Pozornosť je venovaná aj križovaniu železničných tratí s pozemnými komunikáciami, vodnými
rokmi, inžinierskymi vedeniami, lanovými dráhami, vrátane vedenia tratí na územiach s banskou činnosťou. Významná pozornosť je venovaná dopravným a prepravným zariadeniam na trati, vrátane
zriaďovacích staníc, terminálov kombinovanej dopravy, a taktiež detailnému riešeniu koľajových konštrukcií. V závere tejto vysokoškolskej učebnice sú uvedené zásady modernizácie a rekonštrukcie
železničných tratí i staníc a charakterizované ekologické aspekty návrhu a zriaďovania železničnej infraštruktúry. V súlade so zásadami interoperability sú všetky riešenia návrhu železničných tratí
a staníc uvádzané prevažne pre normálny rozchod, teda pre „klasickú“ železnicu.

Z obsahu

OBSAH 
PREDSLOV 
SKRATKY 
1. ROZVOJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY 
1.1. Stručná charakteristika železničnej dopravy 
1.2. Vývoj železničnej siete vo svete 
1.3 . Vývoj železničnej siete na území Slovenskej republiky 
1.4. Charakteristika súčasnej železničnej siete ŽSR 
1.5. Medzinárodné väzby na železničnú sieť Slovenskej republiky 
1.6. Interoperabilita železničnej siete ŽSR 
1.7. Modernizácia železničných tratí na území Slovenskej republiky
1.8. Legislatívne dokumenty pre železničné staviteľstvo 
2. ZÁKLADNÉ PREVÁDZKOVÉ A KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ A STANÍC
3. PODMIENKY A PODKLADY NÁVRHU ŽELEZNÍC 
3.1. Všeobecné ustanovenia 
3.2. Príprava investičnej výstavby 
3.3. Prieskumy a ich účel 
3.4. Prepravné, dopravné a stavebné podmienky pre návrh železníc
3.5. Územné plánovanie a územnoplánovacia dokumentácia 
3.6. Doprava v územnom celku 
3.7. Ochranné pásma 
4. ŽELEZNIČNÉ VOZIDLO A KOĽAJ 
4.1. Železničné vozidlá 
4.2. Konštrukcie železničných vozidiel 
4.3. Charakteristika jazdy železničných vozidiel po koľaji
4.4. Traťové a jazdné odpory železničných vozidiel 
4.5. Adhézia
4.6. Trakcia a trakčná technika 
4.7. Zabezpečovacia technika 
4.8. Oznamovacia technika 
5. KONŠTRUKČNÉ A GEOMETRICKÉ USPORIADANIE KOĽAJE 
5.1. Konštrukčné usporiadanie koľaje 
5.2. Geometrické usporiadanie koľaje 
5.3. Návrh (posúdenie) geometrickej polohy a usporiadania koľaje železničných dráh rozchodu 1 435 mm na prevádzku
vlakových súprav s výkyvnými skriňami
6. PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ 
6.1. Priechodné prierezy 
6.2. Osové vzdialenosti koľají, voľný schodný a manipulačný priestor
7. TRASOVANIE ŽELEZNIČNEJ TRATE 
7.1. Druhy trás 
7.2. Geometrické parametre osi trate 
7.3. Návrh trasy železničnej trate 
7.4. Výber optimálneho variantu trasy 
8. KRIŽOVANIE ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ S POZEMNÝMI KOMUNIKÁCIAMI, VODNÝMI TOKMI, INŽINIERSKYMI VEDENIAMI, LANOVÝMI DRÁHAMI A TRANSPORTNÝMI PÁSMI
8.1. Križovanie železničných tratí s pozemnými komunikáciami
8.2. Križovanie železničných tratí s vodnými tokmi 
8.3. Križovanie železničných tratí s inžinierskymi vedeniami 
8.4. Križovanie železničných tratí s elektrickými vedeniami 
8.5 Križovanie tratí so železničnými káblami 
8.6. Križovanie železničných tratí s visutými lanovými dráhami a transportnými pásmi
9. ŽELEZNIČNÁ TRAŤ NA ÚZEMÍ S BANSKOU ČINNOSŤOU 
9.1. Povrchová ťažba nerastov
9.2. Hlbinná ťažba nerastov 
9.3. Zásady navrhovania železníc na podrúbaných územiach 
10. MODERNIZÁCIA A REKONŠRUKCIA ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ 
10.1. Základné údaje o modernizácii železničných tratí
10.2. Základné údaje o rekonštrukciách železničných tratí 
10.3. Možnosti optimalizácie existujúcej trasy 
10.4. Rekonštrukcie poškodených častí železničných tratí 
10.5. Prestavby železničných tratí vyvolané inou stavebnou činnosťou
10.6. Prestavby tratí z dôvodu zvyšovania nápravového zaťaženia
10.7. Stavebné úpravy tratí z dôvodu zvýšenia traťových rýchlostí 
10.8. Prestavby tratí vyvolané zvýšením ich výkonnosti
10.9. Stavebné úpravy pred elektrifikáciou železničných tratí a staníc
10.10. Stavba druhých a ďalších koľají
11. VÝSTAVBA VYSOKORÝCHLOSTNÝCH TRATÍ
11.1. Dôvody navrhovania a prevádzkovania vysokorýchlostných tratí
11.2. Zásady trasovania vysokorýchlostných tratí
11.3. Základné návrhové parametre vysokorýchlostných tratí
11.4. Vysokorýchlostný systém železníc vo svete 
11.5. Vysokorýchlostné trate podľa UIC
11.6. Stručná charakteristika vybraných vysokorýchlostných tratí
12. ZÁKLADNÉ NÁVRHOVÉ PRVKY ŽELEZNIČNÝCH STANÍC 
12.1. Druhy koľají v staniciach 
12.2. Číslovanie koľají a výhybiek 
12.3. Vzdialenosti osí koľají v staniciach 
12.4. Námedzník a jeho umiestnenie 
12.5. Návestidlá a ich umiestnenie 
12.6. Umiestnenie pevných zariadení 
12.7. Užitočné dĺžky koľají 
12.8. Smerové pomery v staniciach a výhybniach 
12.9. Sklonové pomery v staniciach a výhybniach 
12.10. Rýchlosti v staničných koľajach
12.11. Osvetlenie železničných priestorov 
13. KOĽAJOVÉ KONŠTRUKCIE 
13.1. Druhy používaných výhybiek a ich označovanie
13.2. Jednoduché výhybky 
13.3. Križovatkové výhybky 
13.4. Koľajové križovatky 
13.5. Oblúkové výhybky
13.6. Konštrukcie koľajových spojení a rozvetvení 
13.7. Smerové usporiadanie koľajových križovaní, spojení a rozvetvení
13.8. Prevýšenie koľaje vo výhybkách a koľajových rozvetveniach 
13.9. Koľajové konštrukcie vytvorené použitím oblúkových výhybiek
13.10. Výškové riešenie oblúkových výhybiek, koľajových spojení a vetvení v oblúkoch s prevýšením
13.11. Zásady konštrukčných úprav staničných zhlaví
14. JEDNODUCHÉ DOPRAVNE, STANOVIŠTIA A STANICE NA TRATI
14.1. Zastávky
14.2. Výhybne
14.3. Odbočky 
14.4. Stanice 
14.5. Osobné stanice 
14.6. Odstavné stanice 
14.7. Zriaďovacie stanice 
15. KOMBINOVANÁ DOPRAVA 
15.1. Železničné trate kombinovanej dopravy 
15.2. Terminály kombinovanej dopravy 
15.3. Priestorové usporiadanie terminálov 
15.4. Intermodálne prepravné jednotky 
15.5. Prepravné prostriedky kombinovanej dopravy
15.6. Dopravné prostriedky kombinovanej dopravy
16. VLEČKY A KOĽAJISKO FIRIEM
16.1. Vlečky 
16.2. Koľajisko firiem 667
16.3. Projektovanie vlečiek a koľajísk firiem 
17. EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU A ZRIAĎOVANIA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
17.1. Hluk a vibrácie 
17.2. Bariérový efekt a záber pôdy 
17.3. Úniky škodlivín do prostredia
17.4. Spotreba energie 
17.5. Predikcia hlukovej záťaže – hluková mapa 
POUŽITÁ LITERATÚRA


Dynamics of structures

Dynamics of structures

Jozef Melcer
19,00SKLADOM

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Ján Bujňák, Petra Bujňáková
17,50SKLADOM

Celospoločenské náklady projektu pozemných komunikácií

Celospoločenské náklady projektu pozemných komunikácií

Mária Trojanová, Martina Margorínová
21,00SKLADOM

Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch

Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch

Martin Decký, Andrea Zuzulová a kolektív
32,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM