Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. prepracované vydanie [Viera Bartošová, Martina Paliderová] | edis.uniza.sk

Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. prepracované vydanie
Viera Bartošová, Martina Paliderová

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. prepracované vydanie

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1426-316.65501.6

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2018

Anotácia

Publikácia Účtovníctvo podnikateľov I je druhým prepracovaným a aktualizovaným  vydaním prvej časti vysokoškolskej učebnice venovanej podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v tej podobe, ktorú mu dáva aktuálna právna úprava účtovníctva v Slovenskej republike, ale aj teória účtovníctva, ktorá sa postupným vývojom tejto oblasti vedy a hospodárskej praxe postupne vyprofilovala. Obsah učebnice je členený do dvoch hlavných častí: Časť I vysvetľuje základy účtovníctva, jeho históriu a teoreticko-metodologický základ s dôrazom na podvojné účtovníctvo podnikateľov a jeho právnu úpravu v SR. Časť II má praktický charakter. Prináša prehľad účtovania najfrekventovanejších účtovných prípadov v účtovnej praxi podnikateľov zostavený v štruktúre podľa jednotlivých účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov. Učebnica je prvou časťou účtovníctva venovanou podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v SR. Obsahovo zodpovedá učebným osnovám predmetov účtovníctvo A a účtovníctvo B v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku a predmetov Účtovníctvo a Finančné účtovníctvo v študijnom odbore finančný manažment bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Vzhľadom na svoje zameranie je však určená nielen študentom v uvedenom a ďalších ekonomických študijných odboroch, ale aj širšej verejnosti zaoberajúcej sa problematikou účtovníctva.

Z obsahu

obsah

 

PREDHOVOR.............................................................................................9

 

 ČASŤ I. TEÓRIA A PRÁVNA ÚPRAVA ÚČTOVNÍCTVA                     

PODNIKATEĽOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE...................................11

1

Základné pojmy a súvislosti účtovníctva.............................................13

 

1.1

Podstata a funkcie účtovníctva...................................................................13

 

1.2

Používatelia účtovných informácií.............................................................15

 

1.3

Účtovníctvo ako vedná disciplína..............................................................16

 

 

1.3.1

Vznik a vývoj účtovníctva...........................................................17

 

 

1.3.2

Vývoj účtovníctva na Slovensku..................................................22

 

 

1.3.3

Spojitosť teórie účtovníctva a účtovnej praxe..............................24

 

1.4

Regulácia a harmonizácia účtovníctva.......................................................25

 

 

1.4.1

Prehľad účtovných systémov vo svete.........................................27

 

 

1.4.2

Účtovný systém Slovenskej republiky.........................................32

2

Právna úprava účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike.........

..................................................................................................................35

 

2.1

Predmet účtovníctva...................................................................................37

 

2.2

Účtovná jednotka........................................................................................38

 

2.3

Účtovné obdobie........................................................................................42

 

2.4

Účtovné sústavy a metodické prvky účtovníctva.......................................42

 

 

2.4.1

Účtovné záznamy a účtovná dokumentácia.................................44

 

 

2.4.2

Účtovné doklady..........................................................................45

 

 

 

2.4.2.1

Účtovný prípad a deň uskutočnenia účtovného..............

 prípadu........................................................................46

 

 

 

2.4.2.2

Náležitosti účtovného dokladu....................................47

 

 

 

2.4.2.3

Daňový doklad............................................................49

 

 

 

2.4.2.4

Opravy účtovných dokladov.......................................50

 

 

 

2.4.2.5

Spracovanie účtovných dokladov...............................52

 

 

 

2.4.2.6

Číslovanie účtovných dokladov..................................53

 

 

2.4.3

Účtovná technika..........................................................................55

 

 

2.4.4

Účtovné zápisy.............................................................................55

 

 

 

2.4.4.1

Sústava jednoduchého účtovníctva.............................56

 

 

 

2.4.4.2

Sústava podvojného účtovníctva.................................59

 

 

2.4.5

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov..................................62

 

 

2.4.6

Účtový rozvrh...............................................................................67

 

 

2.4.7

Oceňovanie...................................................................................68

 

 

2.4.8

Inventarizácia majetku a záväzkov..............................................74

 

2.5

Účtovné zásady..........................................................................................76

3

Účtovný informačný systém podniku...................................................83

 

3.1

Štruktúra ÚIS..............................................................................................83

 

3.2

Finančné účtovníctvo.................................................................................84

 

3.3

Manažérske účtovníctvo.............................................................................84

4

Vecný obsah účtovníctva.......................................................................87

 

4.1

Bežné účtovníctvo......................................................................................88

 

4.2

Účtovná uzávierka......................................................................................90

 

 

4.2.1

Kontroly v podvojnom účtovníctve.............................................90

 

 

4.2.2

Závierkové operácie a uzatvorenie účtov.....................................94

 

4.3

Účtovná závierka........................................................................................96

 

 

4.3.1

IÚZ podľa osobitných predpisov.................................................99

 

 

4.3.2

Overovanie účtovnej závierky audítorom..................................101

 

 

4.3.3

Konsolidovaná účtovná závierka...............................................103

 

 

4.3.4

Zverejňovanie údajov z účtovných závierok..............................106

5

Účtovné zobrazenie predmetu účtovníctva........................................109

 

5.1

Systém troch bilancií účtovníctva............................................................109

 

5.2

Ekonomické operácie – účtovné prípady – typy účtovných prípadov.....111

 

5.3

Zmeny súvahových a výsledkových položiek..........................................112

 

5.4

Účtovné výkazy........................................................................................114

 

 

5.4.1

Súvaha........................................................................................114

 

 

5.4.2

Výkaz ziskov a strát...................................................................116

 

5.5

Charakteristika položiek majetku a záväzkov..........................................118

 

 

5.5.1

Aktíva.........................................................................................118

 

 

5.5.2

Pasíva.........................................................................................123

 

5.6

Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia..............................................125

 

 

5.6.1

Klasifikácia nákladov.................................................................126

 

 

 

5.6.1.1

Členenie nákladov v účtovníctve..............................126

 

 

5.6.2

Výnosy a ich členenie................................................................127

 

 

 

 

6

Účet – podstata, forma, typy a pravidlá zápisu na účty....................129

 

6.1

Forma účtu................................................................................................129

 

6.2

Typy účtov v účtovníctve podnikateľov...................................................130

 

6.3

Pravidlá zápisu na účtoch.........................................................................132

 

 

6.3.1

Pravidlá účtovania na súvahových účtoch.................................132

 

 

6.3.2

Pravidlá účtovania na výsledkových účtoch..............................135

 

6.4

Prehľad účtovania podľa RÚO pre podnikateľov....................................137

7

Postupnosť účtovania v podvojnom účtovníctve..............................147

 

 ČASŤ II. PREHĽAD  ÚČTOVANIA  PODĽA ÚČTOVÝCH TRIED........149

8

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok ..................................................151

 

8.1

Účtová skupina 01 – Dlhodobý nehmotný majetok................................152

  

8.2

Účtová skupina 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný..............156

 

8.3

Účtová skupina 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný..........159

 

8.4

Oceňovanie dlhodobého majetku............................................................160

 

8.5

Účtová skupina 04 – Obstaranie dlhodobého majetku............................160

 

 

   8.5.1

Ďalšie spôsoby obstarania DNM a DHM...................................165

 

8.6

Účtová skupina 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok.........167

 

8.7

Účtová skupina 06 – Dlhodobý finančný majetok..................................168

 

8.8

Účtová skupina 07 a 08 – Oprávky k DNaHM.......................................171

 

8.9

Vyradenie dlhodobého majetku ..............................................................177

9

Účtová trieda 1 – Zásoby......................................................................183

 

9.1

Účtová skupina 11 – Materiál..................................................................184

 

9.2

Účtová skupina 13 – Tovar......................................................................184

 

 

9.2.1

Oceňovanie zásob.......................................................................185

 

 

9.2.2

Účtovanie zásob spôsobom A a B..............................................185

 

 

 

9.2.2.1

Obstaranie materiálu a tovaru spôsobom A..............185

 

 

 

9.2.2.2

Materiál a tovar na ceste...........................................190

 

 

 

9.2.2.3

Nevyfakturované dodávky materiálu a tovaru..........191

 

 

 

9.2.2.4

Vyskladnenie materiálu a tovaru...............................193

 

 

 

9.2.2.5

Obstaranie materiálu a tovaru spôsobom B..............196

 

 

 

9.2.2.6

Materiál a tovar na ceste...........................................199

 

 

 

9.2.2.7

Nevyfakturované dodávky materiálu a tovaru..........200

 

 

 

9.2.2.8

Vyskladnenie materiálu a tovaru...............................201

 

 

 

 

 

 

9.3

Účtová skupina 12 – Zásoby vlastnej výroby..........................................204

 

 

9.3.1

Zásoby vlastnej výroby účtované spôsobom A..........................205

 

 

9.3.2

Zásoby vlastnej výroby účtované spôsobom B..........................210

 

9.4

Nehnuteľnosť na predaj...........................................................................211

10

Účtová trieda 2 – Finančné účty..........................................................213

 

10.1

Oceňovanie finančného majetku..............................................................213

 

10.2

Účtová skupina 21 – Peniaze...................................................................214

 

10.3

Účtová skupina 22 – Bankové účty..........................................................220

 

10.4

Účtová skupina 23 – Bežné bankové úvery.............................................221

 

10.5

Účtová skupina 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci........................225

 

10.6

Účtová skupina 25 – Krátkodobý finančný majetok................................227

 

10.7

Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami.........................233

 

10.8

Účtová skupina 29 – Opravné položky ku KFM......................................234

11

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy...................................................235

 

11.1

Členenie zúčtovacích vzťahov z rôznych hľadísk....................................235

 

11.2

Oceňovanie zúčtovacích vzťahov............................................................238

 

11.3

Účtová skupina 31 – Pohľadávky.............................................................238

 

11.4

Účtová skupina 32 – Záväzky..................................................................245

 

11.5

Účtová skupina 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi

SP a ZP.....................................................................................................253  

 

11.6

Účtová skupina 34 – Zúčtovanie daní a dotácií.......................................265

 

11.7

Účtová skupina 35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu...........276

 

11.8

Účtová skupina 36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu.................280

 

11.9

Účtová skupina 37 – Iné pohľadávky a iné záväzky................................282

 

11.9

Účtová skupina 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov...................284

12

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky.....................293

 

12.1

Účtová skupina 41 – Základné imanie a kapitálové fondy......................293

 

 

12.1.1

Účtovanie vlastného imania....................................................294

 

 

 

12.1.1.1

Základné imanie v akciovej spoločnosti..............295

 

 

 

12.1.1.2

Základné imanie v spoločnosti s ručením

obmedzeným........................................................297

 

12.2

Účtová skupina 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky

hospodárenia.............................................................................................301

 

12.3

Účtová skupina 43 – Výsledok hospodárenia..........................................309

 

12.4

Účtová skupina 45 – Rezervy...................................................................312

 

12.5

Účtová skupina 46 – Bankové úvery........................................................315

 

12.6

Účtová skupina 47 – Dlhodobé záväzky..................................................317

 

12.7

Účtová skupina 49 – Fyzická osoba – podnikateľ....................................322

13

Účtová trieda 5 – Náklady....................................................................325

 

13.1

Účtová  skupina 50 – Spotrebované nákupy............................................327

 

13.2

Účtová skupina 51 – Služby.....................................................................332

 

13.3

Účtová skupina 52 – Osobné náklady......................................................336

 

13.4

Účtová skupina 53 – Dane a poplatky......................................................341

 

13.5

Účtová skupina 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť......................343

 

13.6

Účtová skupina 55 – Odpisy a opravné položky k DM...........................351

 

13.7

Účtová skupina 56 – Finančné náklady....................................................352

 

13.8

Účtová skupina 59 – Dane z príjmov a prevodové účty...........................360

14

Účtová trieda 6 – Výnosy.....................................................................365

 

14.1

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar.............................365

 

14.2

Účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob..............369

 

14.3

Účtová skupina 62 – Aktivácia ...............................................................371

 

14.4

Účtová skupina 64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti........................374

 

14.5

 Účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek výnosov

z hospodárskej činnosti............................................................................378

 

14.6

Účtová skupina 66 – Finančné výnosy.....................................................378

Zoznam skratiek..............................................................................................385

Zoznam použitej literatúry..............................................................................389

Príloha 1  Rámcová účtová osnova pre podnikateľov

Príloha 2  Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

Príloha 3  Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve
 

 

 

 

 Financie a finančné riadenie

Financie a finančné riadenie

Katarína Štofková a kol.
19,70VYPREDANÉ

Komunikačné techniky

Komunikačné techniky

Peter Seemann
19,80SKLADOM

Ekonomika dopravného podniku

Ekonomika dopravného podniku

Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný
11,95SKLADOM

Inteligentné dopravné systémy

Inteligentné dopravné systémy

Alica Kalašová, Ján Ondruš, Simona Kubíková
22,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. prepracované vydanie

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. prepracované v...

Viera Bartošová, Martina Paliderová
16,65SKLADOM

Diagnostika a údržba lodných zariadení

Diagnostika a údržba lodných zariadení

Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Tomáš Skrúcaný
12,63SKLADOM