Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1 [Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková, Dagmar Hrašková] | edis.uniza.sk

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1
Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková, Dagmar Hrašková

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1317-415.00451.89

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Všeobecná ekonomická teória 1 je prvou časťou dvojdielnej vysokoškolskej učebnice s rovnakým  názvom. Jej hlavným cieľom je prezentovať zrozumiteľným a prístupným spôsobom základné problémy všeobecnej ekonomickej  teórie; učebnica sa venuje vývojovým tendenciám formovania a správania sa ekonomických subjektov v súčasnom zložitom podnikateľskom prostredí, vysvetľuje základné  otázky z oblasti mikroekonómie a makroekonómie, objasňuje zložité  ekonomické a rozhodovacie úlohy, pred ktorými ekonomické  subjekty v konkurenčnom trhovom prostredí stoja. Jednotlivé tematické okruhy sú rozdelené do 16 kapitol. Spracovanie formou textu je doplnené o tabuľky, grafy a obrázky, ktoré umožňujú  lepšie pochopiť na prvý pohľad zložité  ekonomické javy a pojmy.

Z obsahu

1      ÚVOD DO EKONÓMIE

        1.1     Predmet a štruktúra ekonómie
                  1.1.1   Predmet ekonómie
                  1.1.2   Štruktúra ekonomickej teórie
                             1.1.2.1   Makro a mikroekonómia
                             1.1.2.2   Pozitívna a normatívna ekonómia
                  1.1.3   Funkcie ekonómie
        1.2     Metodológia ekonómie
                  1.2.1   Omyly v ekonomických úvahách

2      PREHĽAD VÝVOJA EKONOMICKÉHO MYSLENIA
 
        2.1      Predhistória ekonomickej vedy
        2.2      Klasická ekonómia
        2.3      Neoklasická ekonómia
        2.4      Keynesovská makroekonomická teória, postkeynesovstvo
        2.5      Neoklasická syntéza, monetarizmus a nová klasická makroekonómia
        2.6      Nové inštitucionálne teórie


3      ZÁKLADNÉ PROBLÉMY ORGANIZÁCIE EKONOMIKY

        3.1     Potreby, zdroje, statky, služby
                 3.1.1   Potreby a ich klasifikácia
                 3.1.2   Výrobné zdroje
                            3.1.2.1   Práca
                            3.1.2.2   Pôda a prírodné zdroje
                            3.1.2.3   Kapitál
                            3.1.2.4   Podnikateľ - podnik - podnikanie
                 3.1.3   Statky
                 3.1.4   Bohatstvo
                 3.1.5   Výstupy a fázy výrobného procesu
       3.2     Variantnosť ekonomických riešení a základné ekonomické zákony
                 3.2.1   Zákon vzácnosti
                 3.2.2   Zákon substitúcie a hranica produkčných možností
                 3.2.3   Zákon rastúcich nákladov
                 3.2.4   PPF a efektívnosť
                 3.2.5   Zákon klesajúcich výnosov
                 3.2.6   PPF a ekonomický rast
       3.3     Alternatívne ekonomické systémy
                 3.3.1   Základné ekonomické otázky
                 3.3.2   Hlavné charakteristiky ekonomického systému
                 3.3.3   Typy ekonomík

4      FUNGOVANIE TRHU A TRHOVÁ EKONOMIKA

        4.1    Trh a trhový mechanizmus
                 4.1.1   Vymedzenie pojmov
                 4.1.2   Mechnizmus trhovej ekonomiky
                 4.1.3   Trhové subjekty
        4.2     Formy a typy trhov
        4.3     Funkcie trhu
        4.4     Nedostatok trhového mechanizmu

  
5      ANALÝZA PONUKY S DOPYTU NA TRHU PRODUKTOV

        5.1    Dopyt, zákon dopytu, krivka dopytu
        5.2    Činitele movplyvňujúce dopyt
        5.3    Abnormálne reakcie dopytu
        5.4    Ponuka, zákon dopytu, krivka ponuky
        5.5    Činitele ovplyvňujúce ponuku
        5.6    Rovnováha na trhu produktov

                 5.6.1   Účinky zmien v ponuke a dopyte
        5.7   Pružnosť ponuky a dopytu
                 5.7.1   Cenová elasticita dopytu
                 5.7.2   Krížová cenová  elasticita dopytu
                 5.7.3   Cenová elasticita ponuky

6     PRINCÍP FUNGOVANIA TRHOV VÝROBNÝCH FAKTOROV

        6.1   Hraničný produkt - hraničný príjem - určovanie cien výrobných faktorov
        6.2   Správanie firmy na trhu výrobných faktorov
        6.3   Ceny faktorov výroby


7     PENIAZE V TRHOVEJ EKONOMIKE

        7.1   Vývoj foriem peňazí
        7.2   Podstata peňazí
        7.3   Funkcie a formy peňazí v trhovej ekonomike
        7.4   Tvorba bankových peňazí, multiplikátor ponuky peňazí
        7.5   Peňažné agregáty
        7.6   Kvantitatívna teória peňazí
        7.7   Dopyt, ponuka a rovnováha na peňažnom trhu
        7.8   Finančný trh a jeho funkcie
        7.9   Banky ako finanční sprostredkovatelia

                7.9.1   Operácie obchodných bánk
                7.9.2   Mechanizmus fungovania bánk

8     MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC FUNGOVANIA  EKONOMIKY

        8.1   Štruktúra národného hospodárstva
                8.1.1   Odvetvová štruktúra
                8.1.2   Sektorová štruktúra
                8.1.3   Územná štruktúra
                8.1.4   Pestoffov model národného hospodárstva
        8.2   Makroekonomické agregáty
                8.2.1   Agregátna ponuka
                8.2.2   Klasický model agregátnej ponuky
                8.2.3   Keynesovský model agregátnej ponuky
                8.2.4   Agregátny dopyt
                8.2.5   Makroekonomická rovnováha

     MERANIE VÝKONNOSTI EKONOMIKY

        9.1   Formy agregátneho produktu
        9.2   Odvodené agregátne veličiny
        9.3   Metodika výpočtu HDP
        9.4   Meranie ekonomickej vyspelosti krajín

       
10    SPOTREBA, ÚSPORY, INVESTÍCIE

        10.1   Vzťah spotreby a úspor
                  10.1.1   Sklon k spotrebe a sklon k úsporám
                  10.1.2   Hraničný sklon k spotrebe a k úsporám
        10.2   Spotrebná a úsporová funkcia
        10.3   Teórie spotreby a úspor
        10.4   Národohospodársky význam investícií

                  10.4.1   Investičný multiplikátor
                  10.4.2   Koeficient akcelerácie

11    INFLÁCIA

         11.1   Vymedzenie pojmu inflácie
         11.2   Metodika merania inflácie

                   11.2.1   Index spotrebiteľských cien (CPI)
                   11.2.2   Index cien producentov (PPI)
                   11.2.3   Deflátor HDP
                   11.2.4   Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP)
         11.3   Typológia inflácie
                   11.3.1   Druhy inflácie z kvantitatívneho hľadiska
                   11.3.2   Druhy inflácie z hľadiska príčin vzniku
                   11.3.3   Druhy inflácie z hľadiska proporcionality
                   11.3.4   Druhy inflácie z hľadiska  viditeľnosti

         11.4   Dôsledky inflácie

12    ZAMESTNANOSŤ A NEZAMESTNANOSŤ
 
         12.1   Trh práce a nezamestnanosť
         12.2   Vývoj miery nezamestnanosti v Slovenskej republike
         12.3   Vzťah medzi nezamestrnanosťou a infláciou, Phillipsova krivka
         12.4   Politika zamestnanosti
         12.5   Prístup EÚ k politike zamestnanosti


13     MAKROEKONOMICKÁ HOSPODÁRSKA POLITIKA

          13.1   Podstata hospodárskej politiky
                    13.1.1   Teoretické základy makroekonomickej hospodárskej politiky
                    13.1.2   Koncepcie hospodárskej politiky
          13.2   Subjekty hospodárskej politiky
                    13.2.1   Ekonomická úloha štátu
          13.3   Ciele hospodárskej politiky
                    13.3.1   Magický n-uholník
          13.4   Nástroje hospodárskej politiky
                    13.4.1   Monetárna politika
                    13.4.2   Fiškálna politika
                    13.4.3   Dôchodková politika
                    13.4.4   Zahraničnoobchodná politika
  
14      FIŠKÁLNA POLITIKA A DANE

          14.1   Štátny rozpočet

                    14.1.1   Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu
                    14.1.2   Štátny dlh
          14.2   Rozpočet Slovenskej republiky
                    14.2.1   Rozpočet verejnej správy
          14.3   Rozpočet Európskej únie
          14.4   Dane a daňová sústava

                    14.4.1   Klasifikácia daní
                    14.4.2   Daňová sústava SR
                    14.4.3   Daňový systém
                    14.4.4   Makroekonomické dopady daní
                    14.4.5   Optimálny daňový systém
                    14.4.6   Daňové úniky
15      EKONOMICKÝ RAST A CYKLICKÝ VÝVOJ EKONOMIKY

          15.1   Determinanty ekonomického rastu
                    15.1.1   Kvantitatívne faktory ekonomického rastu
                    15.1.2   Kvalitatívne faktory ekonomického rastu
                    15.1.3   Typológia ekonomického rastu
          15.2   Teórie ekonomického rastu
                    15.2.1   Neokeynesovské modely ekonomického rastu
                    15.2.2   Neoklasické modely ekonomického rastu
                    15.2.3   Modely endogénneho rastu
          15.3   Cyklický vývoj ekonomiky
                    15.3.1   Fázy ekonomického cyklu
                    15.3.2   Typy ekonomických cyklov
                    15.3.3   Príčiny ekonomických cyklov
                    15.3.4   Exogénne a endogénne teórie cyklického vývoja
 

16      SVETOVÁ EKONOMIKA

          16.1   Medzinárodný obchod a jeho príčiny
          16.2   Teória komparatívnych výhod
          16.3   Význam zahraničného obchodu pre národnú ekonomiku
          16.4   Zahraničnoobchodná politika
          16.5   Nová etapa medzinárodných ekonomických vzťahov
          16.6   Medzinárodná ekonomická integrácia
          16.7   Západoeurópska integrácia
          16.8   Systém svetového hospodárstva, ekonomická interdependencia


17      MEDZINÁRODNÉ MENOVÉ VZŤAHY

          17.1   Devízový trh a menové kurzy
          17.2   Systémy menových kurzov
          17.3   Medzinárodný menový systém


                   ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV
                   POUŽITÁ  LITERATÚRA

         
         

                 

                   
 
 


       
      Základy elektronického obchodovania

Základy elektronického obchodovania

Radovan Madleňák, Lucia Madleňáková
15,90SKLADOM

Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy

Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy

Jozef Gašparík, Peter Šulko
16,00SKLADOM

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Diagnostikovanie cestných vozidiel

Branislav Šarkan, Ján Vrábel, Tomáš Skrúcaný
18,50SKLADOM

Mechanika v železničnej doprave

Mechanika v železničnej doprave

Jozef Gašparík, Juraj Grenčík, Pavol Meško, Vladislav Zitrický, V...
13,00SKLADOM

Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

Iveta Kubasáková, Marián Gogola, Juraj Jagelčák, Jarmila Sosedová...
24,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


 Veselá abeceda v básničkách

Veselá abeceda v básničkách

Emília Hubočanová; Lajda
5,01SKLADOM

Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. preprcované vydanie

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. preprcované vy...

Viera Bartošová, Martina Paliderová
16,65SKLADOM