Cvičenia z biografistiky [Pavol Parenička] | edis.uniza.sk

Cvičenia z biografistiky
Pavol Parenička

Cvičenia z biografistiky

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1336-57.20216.91

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Biografia (biografistika, biografistické štúdie, životoúpisy) patrí ´medzi základné  historické vedecké disciplíny, spoločne s historiografiou, geografiou a vlastivedou (regioonalizmom). Od vzniku  vysokoškolského študijného  odboru Knižnično-informačné štúdie r. 2002, dnes v programe Mediamatika a kultúrne dedičstvo, na Žilinskej univerzite v Žiline, saq v rámci nich na prvom  bakalárskom i druzhom magesterskom stupni vyučuje predmet Biografistika 1 a 2. Popri perednáškach sa vedú aj cvičenia z biografistiky,  pričom čoraz aktuálnejšie, vzhľadom na minimaluzovanie poznatkov poslucháčov z histórie a biografie, sa vynárala potreba napísan ia cvičebnice, v ktorej by sa študencti na základe  teoretických  znalostí (definície, terminológia, predmet, dejiny, typológia biografických žánrov, biografická dokumentácia) svojili praktické zručnosti, spočívajúce v tvorbe odborných biografických  článkov, štruktúrovaných biografií, nektológov, minimálnych kalendárií,  bio-bibliografií, biogramov, stručných biografických sloveníkov, biografických a literárnych rozhovorov. V kultúrnosplôočťenskom priestore  existujú  biografické pracoviská alebo sú súčasťami bibliogtafických oddelení všetkých typov sústavy knižníc, ktoré sa špecializujú  aj na dokumentovanie a propagovanie života, diela a trvorivých aktivít osobností, najmä literárne činných od celonárodnej až po regionálnu úroveň. Tento moderný trend rozvoja biografitiky  sa aplikuje aj v iných pamäťových inštitúciách , ako sú múzeá, archívy, galérie, pamiatkové ústavy, kultúrne podniky a osvetové inštitúcie, oriientujúce sa na  mapovanie a prezentvanie života a diela osobností, ktoré sú interakčnezviazané s ich pôsobnosťou. preto vystupuje do popredia požiadavka, aby absolventi vysokoškolského študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo, resp. jeho dokumentácia mali praktick osvojené poznatky v odbore biografistika a dokázali ich využívať v praxi. Metodika cvičebnice je zameraná na vybrané prednáškové sylaby, uvádzané štyrmi základnými tézami, zároveň obsahujú úvod do danej problematiky, štyri podkapitoly a záver. Po nich nasledujú príklady, úlohy a testy. Na záver každej prednášky je citovaná  základná literatúra. Na konci cvičebnice sa nachádza celkový prehľad literárnych prameňov, ktorý má  doplňujúci a odporúčajúci charakter.

Z obsahu

Úvod

1.   Prednáška č. 1: Biografistika ako historická veda, terminológia, základné definície, dejiny, predmet a typológia biografických žánrov
                                                                                                                                                          

          1.1.   Biografistika ako základná historická veda
          1.2.   Terminológia a základné definície biografistiky
          1.3.   Dejiny a predmer biografistiky
          1.4.   Typológia biografických žánrov
          1.5.   Príklady
          1.6.   Úlohy
          1.7.   Literatúra

2.   Prednáška č. 2: Rímska encykopedistika a biografistika
          2.1.   Biografistika v zlatom období rímskej  literatúry a histografie (Oppillus, Varro)
          2.2.   Zakladatelia rímskej biografistiky (Nepos, Trogus, Flaccus, Fenestella, sv.Marek,
                   Plinius)
          2.3.   Vrcholní predstavitelia rímskej biografistiky (Josephus, Plutarchos, Tacitus, Suetonius)
          2.4.   Biografistika v úpadkovom období dejín rímskej literatúry a histogriafie (Arrianus,
                   polemius, liberius, Victor, sv. Hieronym)
          2.5.   Záver
          2.6.   Úlohy
          2.7.   Literatúra

3.   Prednáška č. 3:   Fenomén osobnosti v dejinách
          3.1.   Osobnosť v psychologickom význame
          3.2.   Osobnosť vo filozofickom význame
          3.3.   Historický (historicko-spoločenský) význam osobnosti
          3.4.   Osobnosť v národnom význame
          3.5.   Záver
          3.6.   Kontrolný test - téma : Fenomén osobnosti v dejninách
          3.7.   Literatúra
4.   Prednáška č. 4: Kritéria, zásady a problémy výberu pri zaraďovaní dejateľov do
      celonárodných a regionálnych biografických  slovníkov

          4.1.   Teritoriálne a etické
          4.2.   Historicity (historické alebo časové hľadisko)
          4.3.   Univerzálnosť a špecializácia (všeobecnosť a odbornosť)
          4.4.   Sémantické (významovosti)  a heuristické )prameňov)
          4.5.   Záver
          4.6.   Príklad
          4.7.   Úlohy
          4.8.   Literatúra

5.   Prednáška č. 5: Štruktúra biografického hesla

          5.1.   Štruktúra hsla vo vlastivedných encyklopédiách
          5.2.   Štruktúra hedsla v regionálnych biografických slovníkoch
          5.3.   Štruktúra hedsla v špeciálnych slovníkových  príručkách
          5.4.   Štruktúra hesiel - záhlavie, životopisná, hodnotiaca a bibliografická časť (dielo,
                   literatúra, pamiatky)
          5.5.   záver
          5.6.   Úlohy
          5.7.   Literatúra

6.   Prednáška č. 6: Genealogické údaje v biografických slovníkoch
     
          6.1.   Genealógia ako pomocná veda historická a biografická
          6.2.   Šľachtická, panovnícka a občianska genealógia
          6.3.   Záhlavie hesla
          6.4.   Genealogické údaje a lexikografický štýl
          6.5.   Záver
          6.6.   Úlohy
          6.7.   Literatúra

7.   Prednáška č. 7: Kalendária života a diela(biografické kalendária)

          7.1.   Terminologický problém názvu (pomenovania)
          7.2.   Kalendária života a tvorby spisovateľov
          7.3.   Základné zložky (atribúty) kalendária - dátum, informácia, odkaz
          7.4.   Slovenské kalendáriá
          7.5.   Záver
          7.6.   Príklad (minimálne a rozšírené kalendárium)
          7.7.   Úlohy
          7.8.   Literatúra

8.   Prednáška č. 8: Rozhovor ako metóda biografického výskumu

          8.1.   Rozhovor (inteview) ako žáner biografickej literatúry
          8.2.   Rozhovor biografického charakteru
          8.3.   Literárny rozhovor
          8.4.   Literárny rozhovor biografického charakteru
          8.5.   Záver
          8.6.   Príklad: Rozhovor biografického charakteru
          8.7.   Úloha
          8.8.   Literatúra
         
9.   Záverečný kontrolný test z biografistiky

Základná (doplňujúca  a odporúčaná) literatúra         

Úvod do systematickej etiky

Úvod do systematickej etiky

Monika Zaviš
11,00SKLADOM

Vybrané kapitoly zo systematickej etiky

Vybrané kapitoly zo systematickej etiky

Bohumír Hulan, Jana Dzúriková
10,75SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM