Cvičenia z biografistiky [Pavol Parenička] | edis.uniza.sk

Cvičenia z biografistiky
Pavol Parenička

Cvičenia z biografistiky

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1336-57.20216.91

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Biografia (biografistika, biografistické štúdie, životoúpisy) patrí ´medzi základné  historické vedecké disciplíny, spoločne s historiografiou, geografiou a vlastivedou (regioonalizmom). Od vzniku  vysokoškolského študijného  odboru Knižnično-informačné štúdie r. 2002, dnes v programe Mediamatika a kultúrne dedičstvo, na Žilinskej univerzite v Žiline, saq v rámci nich na prvom  bakalárskom i druzhom magesterskom stupni vyučuje predmet Biografistika 1 a 2. Popri perednáškach sa vedú aj cvičenia z biografistiky,  pričom čoraz aktuálnejšie, vzhľadom na minimaluzovanie poznatkov poslucháčov z histórie a biografie, sa vynárala potreba napísan ia cvičebnice, v ktorej by sa študencti na základe  teoretických  znalostí (definície, terminológia, predmet, dejiny, typológia biografických žánrov, biografická dokumentácia) svojili praktické zručnosti, spočívajúce v tvorbe odborných biografických  článkov, štruktúrovaných biografií, nektológov, minimálnych kalendárií,  bio-bibliografií, biogramov, stručných biografických sloveníkov, biografických a literárnych rozhovorov. V kultúrnosplôočťenskom priestore  existujú  biografické pracoviská alebo sú súčasťami bibliogtafických oddelení všetkých typov sústavy knižníc, ktoré sa špecializujú  aj na dokumentovanie a propagovanie života, diela a trvorivých aktivít osobností, najmä literárne činných od celonárodnej až po regionálnu úroveň. Tento moderný trend rozvoja biografitiky  sa aplikuje aj v iných pamäťových inštitúciách , ako sú múzeá, archívy, galérie, pamiatkové ústavy, kultúrne podniky a osvetové inštitúcie, oriientujúce sa na  mapovanie a prezentvanie života a diela osobností, ktoré sú interakčnezviazané s ich pôsobnosťou. preto vystupuje do popredia požiadavka, aby absolventi vysokoškolského študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo, resp. jeho dokumentácia mali praktick osvojené poznatky v odbore biografistika a dokázali ich využívať v praxi. Metodika cvičebnice je zameraná na vybrané prednáškové sylaby, uvádzané štyrmi základnými tézami, zároveň obsahujú úvod do danej problematiky, štyri podkapitoly a záver. Po nich nasledujú príklady, úlohy a testy. Na záver každej prednášky je citovaná  základná literatúra. Na konci cvičebnice sa nachádza celkový prehľad literárnych prameňov, ktorý má  doplňujúci a odporúčajúci charakter.

Z obsahu

Úvod

1.   Prednáška č. 1: Biografistika ako historická veda, terminológia, základné definície, dejiny, predmet a typológia biografických žánrov
                                                                                                                                                          

          1.1.   Biografistika ako základná historická veda
          1.2.   Terminológia a základné definície biografistiky
          1.3.   Dejiny a predmer biografistiky
          1.4.   Typológia biografických žánrov
          1.5.   Príklady
          1.6.   Úlohy
          1.7.   Literatúra

2.   Prednáška č. 2: Rímska encykopedistika a biografistika
          2.1.   Biografistika v zlatom období rímskej  literatúry a histografie (Oppillus, Varro)
          2.2.   Zakladatelia rímskej biografistiky (Nepos, Trogus, Flaccus, Fenestella, sv.Marek,
                   Plinius)
          2.3.   Vrcholní predstavitelia rímskej biografistiky (Josephus, Plutarchos, Tacitus, Suetonius)
          2.4.   Biografistika v úpadkovom období dejín rímskej literatúry a histogriafie (Arrianus,
                   polemius, liberius, Victor, sv. Hieronym)
          2.5.   Záver
          2.6.   Úlohy
          2.7.   Literatúra

3.   Prednáška č. 3:   Fenomén osobnosti v dejinách
          3.1.   Osobnosť v psychologickom význame
          3.2.   Osobnosť vo filozofickom význame
          3.3.   Historický (historicko-spoločenský) význam osobnosti
          3.4.   Osobnosť v národnom význame
          3.5.   Záver
          3.6.   Kontrolný test - téma : Fenomén osobnosti v dejninách
          3.7.   Literatúra
4.   Prednáška č. 4: Kritéria, zásady a problémy výberu pri zaraďovaní dejateľov do
      celonárodných a regionálnych biografických  slovníkov

          4.1.   Teritoriálne a etické
          4.2.   Historicity (historické alebo časové hľadisko)
          4.3.   Univerzálnosť a špecializácia (všeobecnosť a odbornosť)
          4.4.   Sémantické (významovosti)  a heuristické )prameňov)
          4.5.   Záver
          4.6.   Príklad
          4.7.   Úlohy
          4.8.   Literatúra

5.   Prednáška č. 5: Štruktúra biografického hesla

          5.1.   Štruktúra hsla vo vlastivedných encyklopédiách
          5.2.   Štruktúra hedsla v regionálnych biografických slovníkoch
          5.3.   Štruktúra hedsla v špeciálnych slovníkových  príručkách
          5.4.   Štruktúra hesiel - záhlavie, životopisná, hodnotiaca a bibliografická časť (dielo,
                   literatúra, pamiatky)
          5.5.   záver
          5.6.   Úlohy
          5.7.   Literatúra

6.   Prednáška č. 6: Genealogické údaje v biografických slovníkoch
     
          6.1.   Genealógia ako pomocná veda historická a biografická
          6.2.   Šľachtická, panovnícka a občianska genealógia
          6.3.   Záhlavie hesla
          6.4.   Genealogické údaje a lexikografický štýl
          6.5.   Záver
          6.6.   Úlohy
          6.7.   Literatúra

7.   Prednáška č. 7: Kalendária života a diela(biografické kalendária)

          7.1.   Terminologický problém názvu (pomenovania)
          7.2.   Kalendária života a tvorby spisovateľov
          7.3.   Základné zložky (atribúty) kalendária - dátum, informácia, odkaz
          7.4.   Slovenské kalendáriá
          7.5.   Záver
          7.6.   Príklad (minimálne a rozšírené kalendárium)
          7.7.   Úlohy
          7.8.   Literatúra

8.   Prednáška č. 8: Rozhovor ako metóda biografického výskumu

          8.1.   Rozhovor (inteview) ako žáner biografickej literatúry
          8.2.   Rozhovor biografického charakteru
          8.3.   Literárny rozhovor
          8.4.   Literárny rozhovor biografického charakteru
          8.5.   Záver
          8.6.   Príklad: Rozhovor biografického charakteru
          8.7.   Úloha
          8.8.   Literatúra
         
9.   Záverečný kontrolný test z biografistiky

Základná (doplňujúca  a odporúčaná) literatúra         

Úvod do systematickej etiky

Úvod do systematickej etiky

Monika Zaviš
11,00SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


 Veselá abeceda v básničkách

Veselá abeceda v básničkách

Emília Hubočanová; Lajda
5,01SKLADOM

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM